WERKWIJZE
De belangrijkste taak van de Cliëntenraad is het geven van advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De Cliëntenraad wordt regelmatig door het college gevraagd om een advies, maar de Cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies uitbrengen. De adviezen gaan ook naar de Gemeenteraad. In de Verordening (zie Reglementen) staat hoe dit precies geregeld wordt. Adviezen worden vastgesteld in de plenaire bijeenkomst van de Cliëntenraad.

Adviezen kunnen gaan over (delen van) de hoofdonderwerpen waar de Cliëntenraad een taak in heeft: Armoedebeleid, Inkomen, Maatschappelijke Participatie,  Minimabeleid, Schuldhulpverlening en Werk.
Alle uit te brengen adviezen worden op de plenaire vergadering besproken en vastgesteld.

Die plenaire bijeenkomst is maandelijks, bijna altijd op de eerste woensdagochtend  van de maand. Alle leden zijn dan aanwezig. De vergadering wordt voorbereid door een dagelijks bestuur van maximaal 3 leden plus de voorzitter en de ambtelijk secretaris. De voorzitter zit de vergadering voor, de ambtelijk secretaris verspreidt de benodigde stukken en notuleert. Allen krijgen de beschikking over een iPad waarop alle informatie is na te lezen.
Voor specifieke onderwerpen zijn aparte commissies benoemd en brengen verslag uit op de plenaire vergadering. Deze commissies bepalen zelf wanneer ze bij elkaar komen.

Eens in de 6/8 weken is er een overleg met de directeur die namens het college optreedt. Ook bij deze bijeenkomst is zoveel mogelijk op woensdag en ook hier is iedereen aanwezig.

Overleg met de verantwoordelijk wethouder vindt 1-2 keer per jaar plaats.
Ook tracht de Cliëntenraad 1-2 keer per jaar met de Gemeenteraad te overleggen. Het is niet altijd mogelijk dat deze bijeenkomsten op de woensdag gehouden worden.

Om ervoor te zorgen dat de leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, worden zonodig scholings- en studiebijeenkomsten georganiseerd.

 

april 2022