Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

Advies Cliëntenraad over extra maatregelen armoedebestrijding vanwege corona

Op verzoek van de wethouder heeft de Cliëntenraad (CR) zich gebogen over extra noodzakelijke (verlichtende) maatregelen in tijden van corona in het kader van armoedebestrijding. De CR heeft daar inmiddels een advies over uitgebracht. De CR stelt voor om alle houders van een Stadjerspas vouchers te geven ter waarde van € 50, plus per kind een voucher ter waarde van € 20.

In een aanvulling op dat advies geeft de CR aan dat vanuit bestaand budget voor 2020 al een fors deel van het benodigde bedrag te vinden is. Het advies plus de aanvulling staan in de rubriek adviezen.

(13 juni 2020)

Corona Update

Ook voor de Cliëntenraad zorgde de Corona-epidemie voor een pauze in de werkzaamheden. Inmiddels pakken we de draad weer op. Omdat we niet onmisbaar schijnen te zijn, mogen we niet op onze vaste plek vergaderen, maar doen we dat nu digitaal. Dat was wel even wennen.

Er is – zeker in de deze rare tijd – alle aandacht voor het gemeentelijk armoedebeleid. De raadscommissie besprak half mei een stuk dat net af was toen de Corona uitbrak. Onze voorzitter, Hans Alderkamp, maakte gebruik van de inspraakmogelijkheid en merkte op dat het stuk op veel punten vaag is en vaag blijft. Er zijn voor de inzet van het geld voor het armoedebeleid nog steeds geen duidelijke indicatoren en doelen gesteld, terwijl in de afgelopen jaren door zowel de Gemeenteraad en de Rekenkamer als de Cliëntenraad sterk is benadrukt dat meetbare doelen en doelstellingen een eerste vereiste zijn om te kunnen bepalen of het beleid en de bestaande maatregelen werken.

De focus in het armoedebeleid op het doorbreken van intergenerationele armoede – zoals dat zo wordt geformuleerd; bedoeld wordt om armoede van ouders op kinderen op kleinkinderen te stoppen – wordt ook door de Cliëntenraad ondersteund. Maar er lijkt in het beleid een verschuiving te ontstaan dat er nauwelijks nog voorzieningen overblijven voor volwassenen zonder kinderen. Zogenaamde ‘werkende armen’ (mensen met een parttimebaan net boven de bijstandsgrens) raken helemaal uit beeld.

Het armoedebeleid en de toekomst van de Cliëntenraad waren de beide hoofdonderwerpen in ons kennismakingsgesprek de afgelopen week met de nieuwe wethouder Isabelle Diks.

Stadadviseert en de beide adviesraden Sociaal Domein Haren en Ten Boer worden na dit jaar  samengevoegd; daar wordt inmiddels aan gewerkt. De toekomst van de Cliëntenraad in 2021 en in welke vorm is nog niet duidelijk. In de komende maanden komt daar hopelijk meer duidelijkheid over.

Wij hopen dat dit kan worden voortgezet; de behartiging van de belangen van de steeds groter wordende doelgroep verdient dat. Met 10-duizend mensen die een bijstandsuitkering ontvangen (en dat aantal groeit deze weken flink) is dat geen luxe. En volgens recente cijfers leven in de gemeente Groningen – studenten nog niet eens meegerekend – rond de 25-duizend mensen onder de armoedegrens. Ook in 2021 is er genoeg werk aan de winkel voor een Cliëntenraad Werk & Inkomen, Participatie, Minima- en Armoedebeleid.

(28 mei 2020)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Lokaal nieuws

Landelijk nieuws

Klachtafhandeling gemeenten regelmatig ondermaats

Van binnenlandsbestuur.nl   Klachten van burgers over het ambtelijk apparaat worden vaak verre van adequaat afgehandeld. Veel eerstelijns klachtbehandelaars rommelen maar wat en in de tweede lijn weten ombudsmannen hun rol...

Cliëntenraad