De belangrijkste taak van de Cliëntenraad is het geven van advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. De Cliëntenraad wordt regelmatig door het college gevraagd om een advies, maar de Cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies uitbrengen. De adviezen gaan ook naar de Gemeenteraad. In de Verordening (zie bij de reglementen) staat hoe dit precies geregeld wordt. Adviezen worden vastgesteld in de plenaire bijeenkomst van de Cliëntenraad.

Adviezen kunnen gaan over (delen van) de hoofdonderwerpen waar de Cliëntenraad een taak in heeft: Werk, Inkomen, Maatschappelijke Participatie, Armoedebeleid, Minimabeleid en Schuldhulpverlening.

Die plenaire bijeenkomst is maandelijks; bijna altijd op de eerste woensdag van de maand. ’s Morgens van 10 -12 uur. Alle leden zijn dan aanwezig. De vergadering wordt voorbereid door een dagelijks bestuur van maximaal 3 leden plus de voorzitter en de ambtelijk secretaris. De voorzitter zit de vergadering voor, de ambtelijk secretaris verspreid de benodigde stukken en notuleert. Allen krijgen de beschikking over een Ipad waarop alle informatie komt te staan. Op onderwerpen kunnen aparte groepjes gevormd worden. Die kunnen zelf bepalen wanneer en hoe ze bij elkaar komen. Als een advies niet kan wachten tot de eerstkomende plenaire vergadering, kan dit tussentijds per mail geregeld worden.

Eens in de 6/8 weken is er een overleg met de directeur die namens het college optreed. Ook bij deze bijeenkomst is zoveel mogelijk op woensdag en ook hier is iedereen aanwezig.

Overleg met de verantwoordelijk wethouder vindt 1/2 keer per jaar plaats. Ook wil de Cliëntenraad het liefst 1/2 keer per jaar met de Gemeenteraad overleggen. Het is niet altijd mogelijk dat deze bijeenkomsten op de woensdag gehouden worden.

Om ervoor te zorgen dat de leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, worden regelmatig in overleg scholings- en/of studiebijeenkomsten georganiseerd. Van een halve of hele dag. Dit werkt alleen als iedereen deelneemt.

(21 mei 2021)