Welkom op de website van de Cliëntenraad Groningen!

Actueel

2 Nieuwe Adviezen over Kelderwerk (2021-03) en Toekomst Huishoudelijke Hulp (2021-04)

(12 april 2021)

(Persbericht) Vrijstelling giften in de bijstand zeer ruim in Groningen

Naar aanleiding van een advies van de Cliëntenraad Werk & Inkomen maakt de gemeente Groningen het beleid voor vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand openbaar door het op de website te vermelden. Liever nog had de Cliëntenraad gezien dat dit regelmatig via een voorlichtingscampagne aan alle bijstandsontvangers zou worden toegezonden, maar openbaarmaking is een eerste goede stap.

De regels voor vrijstelling in Groningen gaan verder en zijn ruimer dan de bedragen die in de (landelijke) discussie worden genoemd. Veel gemeenten hanteren – in aanloop naar landelijke wetgeving – een grens van € 1.000 of € 1.200 per jaar, gemiddeld hooguit € 100 per maand.

Groningen hanteert voor periodieke giften (zoals de ‘maandelijkse boodschappen’) een grens van 15% van de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld) die voor iemand geldt.

Het beleid staat nu ‘verstopt’ in de voor bijna niemand vindbare “BELEIDSREGELS ALGEMENE EN BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ EN Bbz 2004”.

In artikel 3.3. Giften lid 2 staat:

Periodieke giften worden niet tot de middelen van belanghebbende gerekend zolang ze lager zijn dan 15% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld.

Voor alleenstaanden is de grens waar beneden vrijstelling geldt maandelijks ongeveer € 160; voor gezinnen ongeveer € 230 (bijstandsnorm januari 2021, inclusief vakantiegeld).

Naast een hogere vrijstelling geeft deze regeling ook veel meer maatwerk plus het feit dat dit geïndexeerd wordt bij aanpassing van de bijstandsnorm.

Met deze regeling wordt ook het onderscheid tussen mensen die wekelijks boodschappen via de voedselbank ontvangen en mensen die dat van familie of anderen krijgen, teniet gedaan.

(8 april 2021)

De Cliëntenraad Groningen

De Cliëntenraad Groningen komt op voor alle (ruim) 10.000 inwoners van de gemeente Groningen die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in de schuldhulpverlening zitten en dergelijke. Het gaat dan over Werk, Inkomen en, zoals het tegenwoordig heet, Maatschappelijke Participatie.

Vooral in de Zorgsector – maar ook elders komt het voor – hebben veel instellingen ook een Cliëntenraad. Om misverstanden te voorkomen gebruiken wij de ondertitel 'Werk en Inkomen' als toevoeging. Dat zijn ook de belangrijkste steekwoorden als het gaat om de activiteiten van deze Cliëntenraad. Het sluit ook aan bij de naamgeving van de gemeentelijke organisatie. Zo heet de gemeenteraadscommissie waar de meeste zaken aan de orde komen ook de commissie 'Werk en Inkomen'.

Wat doet de Cliëntenraad Groningen?

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Groningen ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. De Cliëntenraad gaat niet over individuele klachten. Om tot goede adviezen te komen voert de Cliëntenraad gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. Ook kunt u rechtstreeks met de Cliëntenraad contact opnemen (zie de contactpagina).

Wat staat op deze site?

Op deze site staan de adviezen en andere (nieuws)berichten waarvan de Cliëntenraad vindt dat die voor u van belang zijn. Daarnaast informatie over de organisatie van de Cliëntenraad zelf: hoe is de raad georganiseerd, wie zitten er in, waarom willen we u graag als collega erbij hebben en wat verwachten we van u (zie Over ons). U kunt (onder eigen naam) op elk bericht reageren. Uw reactie wordt niet direct op de site geplaatst, maar pas na moderatie. In de regel zal dat binnen een dag zijn.

Adviezen

Tekst inspraakreactie Cliëntenraad over huishoudelijke hulp

Tekst ingesproken in de raadscommissie van 21 april 2021: Wij sluiten ons volledig aan bij hetgeen door de voorgaande  sprekers ( ASDG, FNV en huishoudelijke hulp Sonja Zuur ) in woord en geschrift naar voren is gebracht. Wij...

Lokaal nieuws

Bijstandsproject Schakelkans: free ride voor werkgevers

Van gezinsbode.nl van 3 mei 2021: GRONINGEN Het werkverschaffingsproject Schakelkans lijkt meer bedoeld om werkgevers aan goedkope arbeidskrachten te helpen dan om uitkeringsgerechtigden aan een echte baan te helpen. Dat blijkt...

Landelijk nieuws

Cliëntenraad

Advies over ‘Toekomstige opzet Huishoudelijke Hulp’

Hierbij doet de Cliëntenraad u een ongevraagd advies  over de “Toekomstige opzet van de huishoudelijke hulp”. Het gaat om het advies plus 2 bijlagen.Bijlage 1 toekomstige opzet ASDG aandachtspunten