De Cliëntenraad is zeer blij met het rapport van de Rekenkamercommissie. In grote lijnen komen de adviezen die we in het kader van het Armoedebeleid de laatste jaren aan het college hebben gegeven terug in het Eindrapport van de Rekenkamercommissie (RKC). Zowel wat betreft het vaststellen van de beleidsonderdelen die goed lopen als de beleidsonderdelen die voor verbetering vatbaar zijn.

Mensen raken alleen uit de armoede als zij economisch onafhankelijk zijn en in staat zijn om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

Kwalitatieve gegevens over het aantal huishoudens dat niet meer in armoede hoeft te leven (mede) dankzij  het gemeentelijk armoedebeleid ontbreekt ten ene male. Met andere woorden. We kunnen hierdoor aan de hand van de beleidstukken geen conclusies trekken over de resultaten van het armoedebestrijdingbeleid als geheel.

Met vriendelijk groeten,

John Wind

I.a.a. de gemeenteraad van Groningen

160312 Advies nav rekenkamerrapportage