Van dvhn.nl van 23 mei 2019

Armoedebestrijding is een van de speerpunten van het nieuwe Groningse college, maar toch wil de gemeenteraad er op allerlei fronten nog een schepje bovenop.

De politieke partijen kwamen woensdag bij het raadsdebat over de gemeentebegroting voor 2019 met een waaier aan aanvullende wensen. Acht van de liefst 35 moties die de fracties indienden, riepen burgemeester en wethouders op meer te doen voor de laagste inkomens.

Van dierenartsvergoeding tot makkelijk bijverdienen naast uitkering

Vier daarvan kregen uiteindelijk de steun van een raadsmeerderheid. Dat liep van een onderzoek naar een dierenartsvergoeding voor minima (Partij voor de Dieren) tot het gemakkelijker maken voor uitkeringsgerechtigden om bij te verdienen met betaald werk (VVD).

Brede steun is er ook voor het GroenLinks-voorstel om de regels voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te versoepelen. Het college gaat daar verder onderzoek naar doen.

Tot aan de herindeling van begin dit jaar kregen inwoners van de oude gemeenten Ten Boer huishoudens al na een jaar op het sociaal minimum volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. In Groningen kregen minima 43 procent korting en pas na vijf jaar kwijtschelding.

‘Vaste lasten fors omlaag zonder afvalheffing’

De motie van GroenLinks-raadslid Jasper Been en PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff roept het college op om scenario’s uit te werken voor een zodanige gelijkschakeling dat de minima in de gemeente hun vaste lasten aanzienlijk verlaagd zien. Dat kan volgens hem gefinancierd worden uit een algehele verhoging van de heffing.

Een vergelijkbaar voorstel van de SP voor soepeler regels voor de inkomenstoeslag voor huishoudens met een minimuminkomen, haalde het echter niet. Nu komen zij daarvoor pas in aanmerking na vijf jaar onder de lage inkomensgrens. Fractievoorzitter Jimmy Dijk wil dat het college kijkt of dat vanaf volgend jaar al na drie jaar kan, maar kreeg onvoldoende steun.

Minimumloon voor koeriers

Wel is een raadsmeerderheid het met de SP’er eens dat het college zich sterk moet maken voor het minimumloon voor de talloze maaltijd-, post- en pakketbezorgers in studentenstad Groningen. Daar gaat wethouder Carine Bloemhoff werk van maken in de arbeidsregio Groningen.

De coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie vindt haar ambities juist op het vlak van de steun aan de laagste inkomens al behoorlijk hoog. Wethouder Mattias Gijsbertsen wijst er onder meer op dat de gemeente 23 miljoen bijpast op de tekortschietende Rijksbudgetten voor het ‘sociale domein’.