Het Zorgactiepunt FNV roept de gemeenteraad van Groningen op om de vaststelling van het raadsvoorstel “Afschaffing algemene voorziening Huishoudelijke Hulp per 1-1-2020” uit te stellen. Dit om zich eerst nader te verdiepen in de consequenties die de voorliggende nieuwe bezuinigingronde heeft voor de van hulp afhankelijk kwetsbare stadsgenoten en voor de thuiszorg medewerkers.

Daarnaast vragen we om verduidelijking over hoe en door wie de herindicatie wordt uitgevoerd.

Bezuiniging op bezuiniging

De gemeente Groningen gaat bij een hersteloperatie van de uitvoering van Huishoudelijke Hulp (HH) voor 2.700 minima in 2020 deze hulp als maatwerkvoorziening aanbieden.

Vanaf 1 januari 2020 stelt de gemeente weer maatwerk te willen leveren. Daarnaast worden 2.000 extra aanvragen verwacht. Tegelijkertijd wil men structureel 850 duizend euro besparen?

Wij kunnen niet anders concluderen dat met dit voornemen, van een derde bezuinigingsronde op de HH sinds 2015, te verwachten valt dat kwetsbare mensen wederom een deel van hun broodnodige huishoudelijke hulp moeten inleveren. Het FNV Zorgactiepunt roept de gemeenteraad dan ook op om eerst de tijd te nemen om tot een weloverwegen besluit over het huidige voorliggende raadsvoorstel op basis van volledige informatie en woensdag nog niet tot een raadsbesluit over te gaan.

Bij de eerste bezuinigingsronde in 2015 heeft de gemeente 3 miljoen euro bezuinigd door het afpakken van vele uren HH en de mensen op eigen kosten de was buiten de deur te laten doen.

Bij de tweede bezuinigingsronde in 2017 is de HH t/m 2,5 uur omgezet van een maatwerkvoorziening naar een Algemene Voorziening. Dit betekende dat WIJ-medewerkers, die de opdracht hadden in principe iedere herindicatie of nieuwe aanvraag voor HH als Algemene Voorziening te indiceren. Deze maatregel leverde 900.000 euro op. In deze fase van bezuinigingen, hebben ruim 200 mensen aangeklopt bij het FNV Zorgactiepunt. Met als resultaat dat deze mensen hun afgenomen uren HH terug kregen.

Nu de derde bezuinigingsronde van 2020 voor de deur staat, verwacht het college in 2019 0,7 miljoen euro over te houden op de WMO Zorg.

Waar zit dan voor de mensen die volgens het college centraal staan nog de rek in het nogmaals korten met een weloverwogen afweging?

Consequenties voor de kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van HH

Na berichtgeving in het Dagblad van het Noorden van 13 juni jongsleden is er veel onrust en paniek ontstaan bij veel mensen die hun indicatie van HH als algemene voorziening weer omgezet wordt naar een maatwerkvoorziening met de inzet om ze tijd van hun zorg te ontnemen.

Dit terwijl mensen vanaf 2015 al noodzakelijke zorg hebben moeten inleveren.

Het betreft veelal (zeer) kwetsbare mensen zonder een (toereikend) netwerk. De zoveelste indicatie waarbij hun hele hebben en houden en hun privacy weer aan de orde gesteld wordt en op een weegschaal wordt gelegd. Velen ervaren dit als een zeer zware beproeving.

Consequenties voor de zorgverleners van HH

Ook onder de hulpverleners is veel onrust en paniek ontstaan over de nieuwe plannen.

Door eerdere bezuinigingsronden moeten ze in korte tijd meer werk verrichten dan voor hun eigen gevoel en arbeidsethos verantwoord is. Daarnaast zijn zij veelal de vertrouwenspersoon van cliënten en worden daardoor als eerste geconfronteerd met de onrust en paniek van hen die van hun werk afhankelijk zijn. Door de inkorting van de uren van cliënten in 2020, zullen zij meer cliënten op een dag moeten bedienen. Dit zal extra werkdruk opleveren dat niet gecompenseerd kan worden met het huidige raadsvoorstel in de hand.

Andere openstaande vragen

Hoe gaat de maatwerkvoorziening geïndiceerd worden en aan de hand van welk protocol toegespitst op de Groningse situatie?

Hoe moet begrepen worden dat het college stelt dat ”In het protocol zit ook indirecte tijd die bedoeld is voor sociaal contact met de cliënt”. Terwijl deze tijd in 2015 wegbezuinigd is en er nu een nieuwe bezuiniging overheen komt?

Wie gaat de 2.700 mensen herindiceren?

De huidige Wmo-consulenten en generalisten van WIJ, terwijl er wachtlijsten zijn bij meerder WIJ-teams? Mensen van buiten, die net als bij de bezuinigingsoperatie in 2015, met een tweedaagse scholing indiceren HH op pad worden gestuurd?

Wie gaan 2020 de HH indicaties uitvoeren?

Wmo-consulenten die bij WIJ blijven gestationeerd of weer terug in dienst komen bij de gemeente? Of door de zorgaanbieders, zoals in Emmen? Iets wat wettelijk niet mag en waarvoor de FNV al veel procedures heeft opgestart. De mensen die bij de FNV in Emmen hebben aangeklopt zijn allemaal opnieuw geïndiceerd met alle kosten voor de gemeente van dien.

Wat levert de uitvoering het raadsvoorstel nu daadwerkelijk op aan bezuinigingen voor de gemeente, als we de consequenties van de betrokkenen even buiten beschouwing laten op. Als we denken aan de uitvoeringskosten van de bezuinigingsoperatie en komende kosten aan bezwaarschriften en rechtszaken?

Worden er net als nu voor 2020 alleen indicaties voor één jaar afgegeven, die de betrokkenen als zeer belastend ervaren? Of worden voor 2020 indicaties afgegeven voor meerdere jaren om de betrokkenen te ontlasten en de kosten voor de gemeente in te perken?

Dit alles in ogenschouw nemende roept het Zorgactiepunt FNV de gemeenteraad van Groningen op om de vaststelling van het raadsvoorstel “Afschaffing algemene voorziening Huishoudelijke Hulp per 1-1-2020” uit te stellen. Om eerst de tijd te nemen om te komen tot een weloverwegen besluit over voorliggende raadsvoorstel, door zich eerst nader te verdiepen in de consequenties die het voorliggende nieuwe bezuinigingronde heeft voor de hulp afhankelijk kwetsbare stadsgenoten en voor de thuiszorg medewerkers.

FNV Zorgactiepunt Groningen