Van sociaalplanbureaugroningen.nl:

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe (beide onderdeel van CMO STAMM) doen de komende maanden onderzoek naar de ervaring die mensen met een uitkering, een laag inkomen of schulden hebben met hulp en ondersteuning die door verschillende instanties geboden wordt. Centrale vraag is: ‘Werkt’ de hulp en wat maakt dat dit wel of niet zo is? Ken of ben je iemand die uit eigen ervaring antwoord op deze vragen wil geven? Van harte welkom! Zij kunnen zich bij Marian Feitsma melden.

Vijf jaar geleden deed Sociaal Planbureau Groningen een soortgelijk onderzoek. Toen was de vraagstelling: “Hoe ervaren betrokkenen ‘arm zijn’ en hoe beïnvloedt het hun dagelijks leven?” Het nieuwe onderzoek over ‘ervaringen met instanties’ levert aanvullende informatie op. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe verwachten dat de uitkomsten van toegevoegde waarde zullen zijn voor instanties die hun beleid of werkwijze (verder) willen verbeteren.

Waarom?

Er gaat veel tijd en geld naar instanties die mensen in armoede of schulden ondersteunen. Daarom is het van belang te weten of, en hoe, de inzet uitwerkt. De onderzoekers kijken naar hulp op financieel en materieel gebied (zoals bijzondere bijstand, toeslagen, gratis voedsel en kleding) en ook naar ondersteuning die mensen helpt uit de armoedesituatie te komen (zoals scholing). Dit onderzoek richt zich specifiek op de ervaringen van mensen die hulp of ondersteuning ontvangen. Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe krijgen van beide provincies geld om dit onderzoek te doen.

Aanpak van het onderzoek

Mensen uit verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe worden uitgenodigd om hun verhaal te vertellen (over ontvangen hulp en ondersteuning). Dit kan in een individueel gesprek of in een klein groepje. Er wordt doorgevraagd over wat wel en niet werkt(e) en waarom. De onderzoekers zijn van plan in totaal met 45 mensen te spreken. Ze proberen mensen met verschillende achtergronden te bereiken, zoals mensen in een eenouder gezin, alleenstaanden, mensen met een niet-westerse achtergrond, ‘werkende armen’, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en mensen met chronisch psychische problemen.

Planning

De gesprekken worden gehouden tussen eind juni en half september 2019. De onderzoeksrapportage verschijnt eind 2019. We zullen deze breed onder de aandacht brengen (o.a. bij de gemeenten).