Van Rijksoverheid.nl:

In het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) Participatiewet van 13 maart jl. is de motie Voortman  (TK 2017-2018, 34352, nr. 95) aangenomen. De letterlijke tekst van deze motie verzoekt de regering richting gemeenten te verduidelijken dat zij alle ruimte hebben om waar nodig de zoekperiode te schrappen. Deze motie heb ik – met instemming van mevrouw Voortman – opgevat als een verzoek om in de nieuwsbrief aan gemeenten nog een keer nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheden die zij hebben om kwetsbare jongeren tijdens hun zoektermijn te ondersteunen.

Het betreft hier het beleid hoe gemeenten omgaan met de betreffende doelgroep van jongeren tot 27 jaar, vanaf het moment dat zij zich melden voor een uitkering, alsmede of de gemeente deze doelgroep gedurende de vier weken termijn kan ondersteunen bij het zoeken naar werk en/of een instrument daarbij kan inzetten. Voor kwetsbare jongeren kan het immers moeilijk zijn om zelfstandig werk te zoeken en daarvoor de juiste acties te ondernemen.

Het is aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad of deze mogelijkheid wordt benut en op welke wijze deze vorm wordt gegeven. Indien het college van burgemeester en wethouders voor een jongere zonder startkwalificatie een leerwerktraject aangewezen acht biedt de Participatiewet een grondslag voor ondersteuning (artikel 10 f). De gemeente heeft daarnaast op grond van haar algemene zorgplicht voor haar burgers de mogelijkheid om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar werk of daarvoor passende instrumenten in te zetten. De participatiemiddelen die via de integratie-uitkering sociaal domein aan de gemeenten worden verstrekt zijn vrij besteedbaar en kunnen desgewenst daarvoor worden ingezet. Daarnaast kunnen schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs zich rechtstreeks bij UWV melden voor een opname in het doelgroepregister van de banenafspraak.