Hier worden een aantal regelingen besproken, gericht op inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. Verder een aantal financiële regelingen voor ouders van kinderen met intensieve zorg, voor chronisch zieken en arbeidsongeschikten.

Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag (voorheen de langdurigheidstoeslag) is bedoeld voor mensen met inkomsten op bijstandsniveau zonder uitzicht op inkomensverbetering. U heeft recht op deze jaarlijks toe te kennen toeslag als u én uw eventuele (ex-)partner voldoen aan de volgende voorwaarden: – ten minste één persoon in uw gezin is tussen de 23 jaar en de AOW-leeftijd; – uw vermogen is lager dan € 5.920,00 als u alleenstaand bent of lager dan € 11.840,00 als u een partner heeft of alleenstaande ouder bent; – als u een eigen woning heeft is de overwaarde niet meer dan € 49.900,00; – u had gedurende de laatste vijf jaar ononderbroken een inkomen tot maximaal de voor u geldende bijstandsnorm waarbij: – premies op grond van de Re-integratieverordening Participatiewet niet als inkomen worden beschouwd; – een Wajong-uitkering voor personen vanaf 27 jaar die vanwege de jong- gehandicaptenkorting hoger is dan de bijstandsnorm niet leidt tot verlies van de toeslag; – u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering (een student heeft dat wel).
De hoogte van deze belastingvrije toeslag in 2016 is:
– voor alleenstaanden € 378,00
– voor alleenstaande ouders € 484,00
– voor (gehuwde) partners € 539,00

Aanvragen individuele inkomenstoeslag 2016
Wanneer u als klant bij de gemeente bekend bent, krijgt u veelal automatisch een aanvraagformulier toegestuurd zodra u op de langdurigheidstoeslag recht heeft. Anders kunt u het aanvraagformulier downloaden van de webpagina Individuele inkomenstoeslag aanvragen, telefonisch bestellen (T 050 – 367 50 00) of ophalen bij de balie van het Werkplein en het daar weer inleveren. Het formulier kunt u ook versturen naar: Werkplein. De toeslag wordt uitbetaald aan u zelf of aan degene die uw inkomen beheert als u in een schuldregeling zit, zoals de Groningse Kredietbank (GKB).

Witgoedregeling
Op basis van de gemeentelijke Beleidsregels duurzame gebruiksgoederen 2015 (witgoedregeling) kunnen minima een huishoudelijk apparaat krijgen (soms alleen tweedehands) ter vervanging (niet eerste aanschaf) van een kapot apparaat. De maximum bedragen inclusief evt. bezorg- en aansluitkosten zijn voor een:

– televisie (nieuw of tweedehands) € 200,00
– wasmachine (uitsluitend tweedehands) € 275,00
– koelkast (nieuw of tweedehands) € 240,00
– kooktoestel (nieuwe of tweedehandse 4-pits kookplaat) € 190,00
Verder kunt u, ook al gaat het om een eerste aanschaf, een uitsluitend tweedehands desktopcomputer of laptop van maximaal € 300,00 krijgen.

Voor een beroep op de witgoedregeling gelden de volgende voorwaarden: – uw leeftijd is 21 jaar of ouder; – u voert een zelfstandige huishouding; – u heeft gedurende 60 maanden voortdurend (een onderbreking van maximaal 13 weken mag) een netto inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm; – als dat inkomen uit studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren bestaat heeft u één of meer kinderen; – uw vermogen is maximaal € 5.920,00 als u alleenstaand bent of € 11.840,00 als u een partner heeft of alleenstaande ouder bent (voor wie 70 jaar of ouder is zonder uitvaartverzekering of met een geringe uitvaartverzekering wordt deze vermogens- grens verhoogd met maximaal € 3.756,00).
Aanvragen apparaat Als u een bijstandsuitkering heeft dient u de aanvraag in bij de balie van het Werkplein. Als u geen bijstandsuitkering ontvangt gebruikt u het algemene aanvraagformulier bijzondere bijstand. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie van het Werkplein of te downloaden via de webpagina Bijstand voor vervanging kapotte apparaten aanvragen. U levert het formulier in bij de balie van het Werkplein (niet opsturen!). Wanneer u voor vergoeding van een apparaat in aanmerking komt, ontvangt u van de gemeente daarover een brief die u meeneemt naar de leverancier. Nieuwe apparaten kunt u kopen bij een reguliere winkel in Nederland (niet via het internet). Voor tweedehands apparaten moet u gaan naar één van de volgende leveranciers:
FAIRBACK KRINGLOOP, Ulgersmaweg 139 (televisies);
RECYCLEPLAN.NL, Grote Markt 33 (computers);
GOUDGOED, Damsterdiep 269 (alle apparaten);
HERMAN WITGOED, Oostendeweg 24 (wasmachines, koelkasten en kooktoestellen);
WASAUTOMATENVERHUUR.NL, Cuxhavenweg 5/B (wasmachines, koelkasten en kooktoestellen).

Met de leverancier maakt u afspraken over bezorgen en aansluiten. De leverancier stuurt de nota naar de gemeente. Per kalenderjaar kan maximaal één apparaat worden vervangen. Na vervanging kunt u voor een nieuw apparaat gedurende acht jaar en voor een tweedehands apparaat gedurende vier jaar geen beroep doen op deze regeling.

Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS)
Als u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar heeft, vraagt de school van u vaak een ouderbijdrage voor het schoolfonds en het schoolreisje. In de kosten daarvan kunt u van de gemeente een vergoeding krijgen. Dat is geregeld in de Beleidsregels vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS) van de gemeente Groningen. Voorwaarde is dat uw (gezamenlijke) inkomen over de maand augustus 2015 niet hoger is dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm, dat is netto exclusief vakantietoeslag niet hoger is dan: – als u een partner heeft € 1.438,00 – als u alleenstaande ouder bent € 1.006,00
Voor het schooljaar 2015-2016 is de Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds: – voor kinderen in het basisonderwijs € 46,00 per kind – voor kinderen in het voortgezet onderwijs € 79,50 per kind

Aanvragen VOS Wanneer u bij de gemeente bekend bent, ontvangt u waarschijnlijk in de maand september een brief waarin staat hoe u de tegemoetkoming kunt ontvangen. Anders kunt u de tegemoetkoming zelf aanvragen vanaf 2 januari 2016 tot en met 31 mei 2016. U betaalt dan de ouderbijdrage eerst zelf aan de school. Vervolgens stuurt u het betalingsbewijs van de school mee met uw aanvraag. Het aanvraagformulier is te downloaden van de gemeentelijke webpagina Vergoeding schoolfonds kinderen (VOS) aanvragen en is ook verkrijgbaar bij Werkplein, .

Vergoeding laptop scholieren uit minima-gezinnen
Als uw inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm bedraagt en een minderjarig inwonend kind van u volgt onderwijs, dan kunt u voor het schooljaar 2015-2016 van de gemeente een vergoeding krijgen in de kosten van een laptop van maximaal € 350,00. Zo wil de gemeente voorkomen dat kinderen niet goed huiswerkopdrachten kunnen maken omdat zij geen computer hebben. U komt als ouder voor deze laptop-regeling in aanmerking indien: – uw kind jonger dan 18 jaar is en op uw woonadres staat ingeschreven én – uw kind de opleiding VMBO, HAVO of VWO volgt én – uw netto inkomen over de maand juli 2015 maximaal € 1.058,89 bedraagt als u alleenstaande ouder bent of € 1.512,70 als u al dan niet gehuwd samenwoont.

Aanvragen laptop
Het is mogelijk dat u al van de gemeente een brief ontvangen heeft met een aanvraagformulier om in te vullen. Zo niet, dan kunt u op de gemeentelijke webpagina Vergoeding laptop scholieren uit minima-gezinnen het aanvraagformulier downloaden. U kunt het formulier ook telefonisch bestellen bij de gemeente: 050 – 367 50 00. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar: Gemeente Groningen, De aanvraagtermijn voor het schooljaar 2015-2016 loopt van 1 september 2015 tot 1 december 2015. Als uw aanvraag wordt toegewezen koopt u een laptop bij een leverancier die de rekening naar de gemeente stuurt.

STADJERSPAS
Op de Webshop Stadjerspas kunt u als u een laag inkomen heeft voor u zelf en uw eventueel inwonende kinderen tot 18 jaar bonnen aanschaffen die korting geven op sportactiviteiten, activiteiten tijdens schoolvakantie, lidmaatschap van een vereniging of hobbyclub, museumbezoek, verrichtingen door een dierenarts etc. Ook treft u op de webshop aanbiedingen van winkels aan.
Voorwaarde is dat uw (gezamenlijke) inkomen netto per maand niet meer bedraagt dan 120% van de bijstandsnorm Participatiewet (bedragen exclusief vakantietoeslag): – alleenstaand(e ouder), leeftijd tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd € 1.113,95 – alleenstaand(e ouder) en AOW-gerechtigd € 1.252,08 – (gehuwd) samenwonend, leeftijd tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd € 1.591,35 – (gehuwd) samenwonend en minimaal één van u is AOW-gerechtigd € 1.709,50
Hoe de Webshop Stadjerspas te gebruiken wordt op hun weblocatie uitgelegd.

KINDPAKKET Het kindpakket bestaat uit diverse regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Via kortingen (soms tot 100%) op activiteiten en/of (school)spullen wordt gestimuleerd dat kinderen meer aan het maatschappelijk leven deelnemen. Op de gemeentelijke webpagina Overzicht minima-regelingen voor kinderen kunt u regelingen en voorzieningen voor kinderen vinden.
Naast de hiervoor besproken Webshop Stadjerspas, vergoeding ouderbijdrage schoolfonds en laptop en de vermelde gemeentelijke regelingen voor kinderopvang gaat het onder meer om: – gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Groningen voor alle kinderen tot 18 jaar; – hulp die geboden wordt door Stichting Leergeld Groningen en omstreken die zich inzet voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens door het vergoeden van of geven van korting op kosten van bijvoorbeeld een tweedehands fiets, zwemles, sport, muziek, dans en schoolspullen; – vergoedingen van contributie en sportkleding door Jeugdsportfonds Groningen; – gratis activiteiten voor kinderen en jongeren, onder meer georganiseerd door SKSG (vakantie-activiteiten) en Sociaal Buurtbeheer (spelcontainers); – extra hulp voor kinderen en baby’s door de Voedselbank Stad Groningen wanneer u daar wekelijks een voedselpakket afhaalt.

MANTELZORGKAART 2016
Wanneer u mantelzorger bent, u zorgt dan onbetaald voor een hulpbehoevende gedurende meer dan drie maanden en voor minimaal 8 uur per week, kunt u als blijk van waardering een Mantelzorgkaart 2016 ontvangen. Daarmee trakteert de gemeente Groningen u op onder meer een lunch voor twee personen, bloemen, ijs, kaas, Groninger koek of een activiteit van het steunpunt Mantelzorg van Humanitas. Er bestaat ook een verrassingscoupon. De kaart bestaat er ook voor jonge mantelzorgers: jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een hulpbehoevende in hun gezin of directe omgeving.
De mantelzorgkaart kunt u ophalen bij Humanitas aan de A-kerkhof zuidzijde 22, T 050 – 312 60 00 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur uur) of bij de jongerenontmoetingsplek Jimmy’s aan de Herestraat 100, T 050 – 311 77 11 (maandag tot en met vrijdag van 13.00 – 17.00 uur).

Jongerenontmoetingsplek Jimmy’s, Herestraat 100, 9711 LM Groningen, T 050 311 77 11 openingstijden: dinsdag, woensdag en zaterdag van 13.00 – 17.00 uur donderdag van 13.00 – 21.00 uur vrijdag van 13.00 – 19.00 uur

Meer kinderbijslag vanwege intensieve zorg thuiswonend kind
Als uw thuiswonend kind op basis van een advies van het CIZ (Centrum Indicatie- stelling Zorg) is aangewezen op intensieve zorg heeft u als ouder of verzorger recht op tweemaal kinderbijslag. Het recht op tweemaal kinderbijslag is geregeld in art. 7a van de Algemene Kinderbijslagwet. U komt voor dubbele kinderbijslag in aanmerking indien: – uw kind minimaal 3 en maximaal 17 jaar oud is én – het kind woont bij u thuis én – uw kind heeft intensieve zorg nodig wat blijkt uit een positief advies van het CIZ die de zorgbehoefte van uw kind heeft beoordeeld aan de hand van scores op functies aangaande de onderwerpen verzorging en oppassing van uw kind. U heeft in 2016 verder recht op extra kinderbijslag wanneer: – u gedurende vier kwartalen in 2016 recht heeft op tweemaal kinderbijslag vanwege een thuiswonend kind met intensieve zorg én – u geen fiscale partner heeft óf – bij fiscaal partnerschap het fiscale inkomen van u of van uw partner maximaal € 4.881,00 bedraagt. De hoogte van het bedrag aan extra kinderbijslag in 2016 is € 2.005,99.

Aanvragen tweemaal kinderbijslag en extra kinderbijslag
Tweemaal kinderbijslag kunt u digitaal aanvragen of anders via een formulier, telefonisch bestellen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Roermond. De SVB neemt na ontvangst van uw aanvraag contact op met het CIZ voor advies. Het recht op tweemaal kinderbijslag kan niet eerder ingaan dan het kwartaal waarin uw aanvraag is ontvangen. Als aan u ieder kwartaal in 2016 tweemaal kinderbijslag vanwege kind met intensieve zorg is toegekend, ontvangt u van de SVB een brief over de aanvraag van de extra kinderbijslag. U moet vervolgens de aanvraag indienen vóór 1 december 2017. Als aan u ieder kwartaal in 2015 tweemaal kinderbijslag is toegekend, kunt u de extra kinderbijslag 2015 van € 1.460,00 aanvragen tot 1 december 2016 indien in 2015: – u geen fiscale partner had óf – bij fiscaal partnerschap het inkomen van u of uw van partner maximaal € 4.814,00 bedroeg.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wmo)
Op grond van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 heeft u in 2016 recht op de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wanneer u of uw ten laste komend minderjarig kind vanwege een chronische ziekte of beperking aannemelijke meerkosten heeft. De hoogte van de belastingvrije tegemoetkoming bedraagt in 2016 € 385,00. Uw netto-inkomen mag in de peilmaand december 2015 niet hoger zijn dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, dat is voor: – alleenstaanden met of zonder kinderen € 1.155,16 – gehuwden/samenwonenden met of zonder kinderen € 1.650,22
Voorwaarde is dat u of uw minderjarig kind gebruik maakt van één van de volgende indicaties of verstrekkingen die minimaal zes maanden en (deels) in 2015 gelden: – een Wmo-voorziening, zoals individuele begeleiding, dagbesteding of dagopvang, taxivervoer of beschermd wonen; – een indicatie voor zorg op grond van de Wet Langdurige Zorg; – een indicatie voor intensieve ondersteuning gericht op behandeling, herstel, rehabilitatie of dagbehandeling op maat op grond van de Wet op de jeugdzorg; – een gehandicaptenkaart bestuurder of passagier van de gemeente Groningen; – bijzondere bijstand in de kosten van bewassing, kledingslijtage, stookkosten of een maaltijdvoorziening; – de collectieve aanvullende zorgverzekering Garantverzorgd 3 of bij een andere zorgverzekeraar dan Menzis de meest uitgebreide aanvullende zorgverzekering; – een andere indicatie waaruit aannemelijke meerkosten kan worden afgeleid. U heeft ook recht op de tegemoetkoming als u kunt aantonen dat u of uw minderjarig kind (deels) in 2015 een medisch objectiveerbare chronische ziekte of beperking heeft die ten minste zes maanden heeft geduurd en waaruit aannemelijke meerkosten voortvloeien. Een medicijnlijst van uw apotheker over de laatste 6 maanden van 2015 kan daarbij als bewijsmiddel helpen. Per gezin kunnen meerdere tegemoetkomingen worden verstrekt wanneer meerdere gezinsleden aan de voorwaarden voldoen.

Aanvragen tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Als u niet door de gemeente zelf benaderd bent met een verkort aanvraagformulier, kunt u zelf een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 november 2016. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de gemeentelijke webpagina Meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten 2016. U kunt het ook bestellen bij het Zorgloket: T 050 – 367 42 00, E zorgloket@groningen.nl. Het aanvraagformulier stuurt u met een kopie van uw indicatie of verklarende brief en de inkomensspecificatie over de maand december 2015 in een gefrankeerde enveloppe naar: Gemeente Groningen, Meerkostenregeling,

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
U heeft recht op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten als u op 1 juli 2016 recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV op grond van: – de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) óf – de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) die kan bestaan uit een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk arbeidsongeschikten) of een IVAuitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) óf – de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) óf – de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) én – uw arbeidsongeschiktheidspercentage is minimaal 35% of u heeft recht op arbeidsondersteuning. De hoogte van de belastingvrije tegemoetkoming bedraagt in het jaar 2016 € 212,06. Deze ontvangt u automatisch in het derde kwartaal van 2016 van het UWV of van uw werkgever wanneer die de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan u overmaakt.

ADRESSEN

Gemeente Groningen, Meerkostenregeling, Postbus 400, 9700 AK Groningen.

SOCIALE VERZEKERINGSBANK Postadres: Postbus 1244, 6040 KE Roermond T 0475 – 36 80 40