In het artikel in het Dagblad van het Noorden over het bijverdienen van minima in de gemeente Oldambt, is sprake van een aanpassing van de Participatiewet waarin deze mogelijkheid staat vermeld.

Voor de liefhebbers staat onderaan de link naar de Participatiewet. De letterlijke tekst van het artikel dat gaat over het ‘Oldambt-voorstel’ luidt:

Artikel 31.Middelen

31.1

Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot de middelen worden mede gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen. In elk geval behoort tot de middelen de ten aanzien van de alleenstaande of het gezin toepasselijke heffingskorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

31.2

Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend: (een opsomming van ‘a’ t/m ‘y’ met op de letter ‘n’):

inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 201,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling;

 

De links naar de wet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2017-10-01