Van rtvnoord.nl van 17 oktober 2019

De gemeente Groningen staat voor een ingrijpende bezuinigingsoperatie. De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat omhoog, parkeren in de wijken wordt duurder en ook medewerkers van de gemeente zullen de bezuinigingen gaan voelen.

In totaal staat voor 2020 een bezuiniging van bijna dertig miljoen euro gepland. In 2021 en 2022 moet de gemeente ruim veertig miljoen bezuinigen en in 2023 nog eens 27,5 miljoen.

On(t)roerende zaakbelasting

De gemeente verhoogt de onroerendezaakbelasting – in officiële stukken per ongeluk ‘ontroerende zaakbelasting’ genoemd – met acht procent voor woningen.

‘Dat is hetzelfde percentage als waarmee de waarde van de woningen is gestegen in 2018’, stelt wethouder Paul de Rook (D66). De rioolheffing gaat komend jaar juist naar beneden.

Coalitieakkoord ontzien

De gemeente kiest ervoor de ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk overeind te houden.

Zo blijft het plan voor de basisbaan bestaan. De basisbaan is een manier om mensen die in de bijstand zitten aan het werk te krijgen. ‘De verwachting is dat de eerste basisbaan vanaf 1 januari 2020 een feit is.’ In totaal moeten er tussen 2019 en 2022 vijfhonderd inwoners extra aan het werk zijn. Eén basisbaan kost de gemeente naar schatting 28.000 euro per jaar.

Meer betaald parkeren

Om extra inkomsten te genereren wil het college het betaald parkeren uitbreiden naar grotere delen van de stad. Ook wil het gemeentebestuur meer landelijke en Europese subsidies binnenhalen.

Verbouwing stadhuis nog vraagteken

Op welke manier de verbouwing van het stadhuis gaat plaatsvinden blijft in de nieuwe begroting onduidelijk. De gemeente werkt verschillende varianten van de verbouwing uit: één van die varianten kost ruim 15,5 miljoen euro.

Maar uitstel van de verbouwing is voor het college van burgemeester en wethouders ook een optie. ‘In het licht van de totale begrotingsdiscussie werken we een variant uit, waarbij de verbouwing van het stadhuis wordt uitgesteld.’

Jeugdzorg en Wmo

Zoals vrijwel alle gemeenten in Groningen wijst wethouder De Rook naar Den Haag als oorzaak voor de tekorten. ‘Er is meer geld vanuit het Rijk nodig om de tekorten op jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op te vangen’.

Minder dienstauto’s

Ook burgemeester en wethouders ontkomen niet aan de gevolgen van de bezuinigingsrondes. De gemeente wil een besparing realiseren door het ‘interne serviceniveau’ te verlagen, maar ook door het bestuur minder gebruik te laten maken van taxi’s en dienstauto’s.

Zwembaden blijven gespaard

De gemeente geeft aan geen zwembaden en bibliotheken te willen afstoten. Ook wil wethouder De Rook niet tornen aan het armoedebeleid, een speerpunt van het college bestaande uit GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie. ‘Maar het vet is nu wel van de botten’, is te lezen.

‘Verdere besparingen kunnen ingrijpend zijn en zullen de zwembaden, bibliotheken en armoedebeleid raken. Het einde van onze andere mogelijkheden is in zicht.’

Forse maatregelen voor sluitende begroting 2020

Persbericht gemeente Groningen van 17 oktober 2019

Het was een lastige opgave maar het college van B&W van de gemeente Groningen presenteert een sluitende (meerjaren)begroting.

Het college heeft ingrijpende keuzes gemaakt om uiteindelijk ruim 30 miljoen te besparen. Het gemeentebestuur heeft besloten geen voorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken te willen sluiten. Ook zijn de meest kwetsbare inwoners ontzien. Het gemeentebestuur heeft de ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk overeind gehouden.

Eveneens blijft er ruimte voor plannen voor de toekomst om de ontwikkeling van de gemeente niet te laten stagneren. Het tekort is de eerste jaren het grootst en daarom is gezocht naar maatregelen om deze jaren door te komen. Tot slot gaat het gemeentebestuur er in de begroting 2020 vanuit dat zij in de toekomst een reële vergoeding van het rijk ontvangt.

Het opstellen van de begroting was een lastige opgave. De gemeente Groningen bezuinigt flink sinds 2010. Veel van de bezuinigingsmogelijkheden zijn de afgelopen jaren al uitgevoerd. Hierdoor zijn de reserves van de gemeente in grote mate uitgeput en is het vet van de botten.

Wethouder Financiën Paul de Rook: “Dit jaar lag er een grote financiële uitdaging. De inkt van het coalitieakkoord en de begroting 2019 waren net droog toen de gemeente Groningen (net als veel andere gemeenten) werd geconfronteerd met een aantal tegenvallers zoals grotere tekorten in het sociaal domein en een nieuw Cao-akkoord, waarbij de stijging van salarissen hoger uitviel dan vooraf verwacht. In mei bleek ook dat de gemeente minder geld ontving uit het gemeentefonds dan geprognotiseerd. Deze uitkering is gebaseerd op de trap-op-trap-af methode: als het rijk minder geld uitgeeft, ontvangen de gemeenten ook minder geld. De financiële basis van de gemeente Groningen is zorgwekkend.”

Voorstellen

Zowel binnen het fysieke als sociale domein realiseert het college bezuinigingen. Door bijvoorbeeld bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte en wegen meer te kiezen voor een gerichte aanpak binnen de gemeente (differentiëren per gebied) kan er incidenteel en structureel bespaard worden. Daarnaast kiest het college ervoor om in afwachting van de uitwerking van het klimaatakkoord en de bijbehorende bijdrage vanuit het Rijk, de wijkenergieplannen te temporiseren.

In het sociaal domein wil het college de meest kwetsbare inwoners ontzien. Tegelijkertijd zien we dat het Rijk de gemeente Groningen niet voorziet van voldoende middelen om hieraan te voldoen. Daarom wil het college anticiperend omgaan met de uitgaven in het sociaal domein. De volumegroei bij jeugdhulp en WMO wordt vanaf 2021 op 0% gezet. Het college verwacht dat het Rijk voor het overige deel over de brug komt. De voorschoolse peuteropvang wordt in stand gehouden door deze deels te financieren vanuit Rijksmiddelen en er blijkt dat er minder vraag is naar de voorziening die in 2018 was getroffen dan verwacht.

Verder realiseert het college diverse besparingen door incidentele budgetten (voor o.a. cultuur, economische zaken, sport, accommodaties) te verminderen en effectiever in zetten. Binnen de gemeentelijke organisatie worden besparingen doorgevoerd door o.a. vacatures later in te vullen en het interne serviceniveau te verlagen. Bovendien moet de effectiviteit van de gemeentelijke organisatie omhoog, evenals het kostenbewustzijn.

Extra inkomsten

Daarnaast wil het college extra inkomsten genereren. Het college stelt voor naast de gebruikelijke indexatie de OZB-tarieven te verhogen. De OZB wordt verhoogd met het percentage waarmee de waarde van de gebouwen is gestegen in de periode 1 januari 2018 – 1 januari 2019. Dat betekent dat het OZB-tarief voor woningen omhoog gaat met 8% en met 1% voor niet-woningen. De rioolheffing daalt en de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Ook wil het college het betaald parkeren uitbreiden naar grotere delen van de stad. Tevens wil het gemeentebestuur meer subsidies op landelijk en Europees niveau binnenhalen.

Tot slot

Paul de Rook: ”Het college zeilt met haar bezuinigingspakket scherp aan de wind door verschillende risicovolle posten in de begroting op te nemen. Dat stelt ons in staat om het coalitieakkoord uit te voeren en het voorzieningenniveau te handhaven. Hierbij gaan we er wel vanuit dat we extra geld van het Rijk ontvangen. De lobby richting het Rijk gaat onverminderd voort. Als het Rijk de budgetten verder onder druk zet of als er nieuwe omstandigheden ontstaan, zullen verdere besparingen ingrijpen op bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de gemeente. Iets wat het college niet wil.” De gemeenteraad bespreekt de begroting 2020 op 13 november. De gehele begroting is te vinden op https://financien.groningen.nl.