Nieuws van de Landelijke Cliëntenraad (LCR)

Geschilbeslechting sociaal domein kan goed uitpakken als…

Een cliënt van de gemeente krijgt een beschikking over het aantal uren hulp dat hij kan verwachten. Daar is de cliënt het mee eens. Een zorgaanbieder komt de hulp leveren, maar die hulp is niet goed. Wat dan? Bezwaar aantekenen tegen die geleverde zorg kan nu nog niet. Daar moet de integrale geschilbeslechting sociaal domein onder andere in gaan voorzien.

Rechtspositie verbeterd

Met het voorstel voor integrale geschilbeslechting wordt de rechtspositie van burgers of cliënten in het gemeentelijk sociaal domein verbeterd. Er ontstaat de mogelijkheid dat de rechter bij een geschil een oordeel kan geven over de hele procedure van vraag tot en met aanbod en de uitvoering daarvan. Ook de positie van de ombudsman (landelijke en lokaal) wordt sterker met de voorgestelde regeling.

Breder

De Landelijke Cliëntenraad heeft aangegeven dit een goede ontwikkeling te vinden die niet alleen voor de Wmo moet gaan gelden maar ook voor de Participatiewet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening als aan verschillende voorwaarden, zoals goede voorlichting, een passende termijn voor bezwaar en beroep, wordt voldaan.

 

Download: Zijn standpunt heeft de LCR neergelegd in een factsheet internetconsultatie geschilbeslechting sociaal domein en een advies aan de nieuwe staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark