Bijzondere noodzakelijke bestaanskosten
Het kan voorkomen dat vanwege bijzondere omstandigheden bepaalde aantoonbare kosten van het bestaan voor u hoger uitvallen dan voor iemand die niet in die omstandigheden verkeert. In een aantal gevallen kan voor deze extra kosten aan u bijzondere bijstand worden verstrekt door de gemeente Groningen. Het moet gaan om kosten die medisch of sociaal noodzakelijk zijn. Geldboetes en alimentatieverplichtingen vallen niet onder noodzakelijke kosten! Bijzondere bijstand is dus mogelijk in bijzondere noodzakelijke bestaanskosten. Voorwaarde is wel dat deze kosten niet door een andere instantie op grond van een
bepaalde regeling worden vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet of sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen. In een dergelijk geval is er namelijk sprake van een voorliggende voorziening en dient u zich te wenden tot de instantie die deze voorziening uitvoert.
Soms heeft de overheid besloten om bepaalde kosten bewust niet in een regeling op te nemen. Zo worden niet alle medicijnen (volledig) vergoed vanuit de zorgverzekering omdat er goedkopere zijn die wel vergoed worden. Dit noemt men het uitdrukkelijk buiten de werkingssfeer van de voorliggende voorziening laten. Bijzondere bijstand is dan in het algemeen ook niet mogelijk.

(Incidenteel voorkomende) algemene noodzakelijk bestaanskosten Niet iedere omstandigheid is zodanig bijzonder dat de kosten daarvan als “bijzondere noodzakelijke bestaanskosten” voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Minder vaak voorkomende kosten als die van een babyuitzet of van een plotseling noodzakelijke verhuizing worden gerekend tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten. Hieronder vallen ook duurzame gebruiksgoederen, zoals een bankstel (het is overigens mogelijk dat u voor bepaalde huishoudelijke apparaten in aanmerking komt voor de “witgoedregeling”). In beginsel wordt u geacht dergelijke uitgaven te voldoen uit uw inkomen, ook al ligt dat op het sociaal minimum (de hoogte van de bijstandsnorm).
Betaling van deze kosten moet dan mogelijk zijn doordat u:
– vooraf gereserveerd heeft (bijvoorbeeld door maandelijks een bedrag opzij te leggen) óf
– achteraf gespreid (in termijnen) betaalt, bijvoorbeeld door een lening te sluiten bij de Groningse Kredietbank (wat als een voorliggende voorziening kan worden beschouwd) of een betalingsregeling te treffen.
Er kunnen echter omstandigheden zijn die uw situatie zo bijzonder maken dat bijzondere bijstand wel mogelijk is, bijvoorbeeld u heeft al een lening gesloten voor bepaalde noodzakelijke kosten zodat er geen aflossingscapaciteit meer is.

Vormen van bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand kan mogelijk zijn in de volgende drie vormen:

BORGTOCHT
Als zekerheid voor de betaling aan uw schuldeiser kan borgtocht worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer de Groningse Kredietbank dat verlangt omdat u anders geen lening of saneringskrediet krijgt of alleen voor een lager bedrag.

GELDLENING
Bijzondere bijstand kan in de vorm van een geldlening worden verstrekt, bijvoorbeeld als u geen lening bij een bank kunt krijgen. U lost alleen het geleende bedrag af (meestal in 36 maanden) zonder kosten en rente.

OM NIET (in geld of in natura)
Bijzondere bijstand om niet hoeft u niet terug te betalen. Met name bijzondere bijstand in medische kosten wordt bijna altijd om niet verstrekt.

Inkomen en draagkracht
Bijzondere bijstand kan volledig worden toegekend als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Hierbij wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Wanneer uw inkomen meer bedraagt wordt uw draagkracht berekend. Bij de draagkrachtberekening worden kosten uit wettelijke verplichtingen, zoals alimentatie en de eigen bijdrage kinderopvang, op uw inkomen in mindering gebracht.
Bij een inkomen boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag wordt op jaarbasis 35% van het meerinkomen als draagkracht in aanmerking genomen. Voor de berekening van woonkostentoeslag (een vorm van bijzondere bijstand, zie toeslagen, wordt overigens wel rekening gehouden met uw gehele inkomen boven de bijstandsnorm.

Vermogen
Als uw vermogen meer is dan het vrijgelaten bescheiden vermogen (€ 5.920,00 voor alleenstaanden en € 11.840,00 voor alleenstaande ouders en gezinnen) moet u dat meerdere volledig gebruiken voor de betaling van uw bijzondere kosten. Bent u 70 jaar of ouder en heeft u geen uitvaartverzekering, dan geldt voor u een extra vermogensvrijlating van € 3.756,00 (ook voor uw partner wanneer die aan de voorwaarden voldoet). Indien u wel een uitvaartverzekering heeft maar deze dekt onvoldoende de kosten, dan is uw extra vermogensvrijlating het verschil tussen € 3.756,00 en de hoogte van de dekking. Bij aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (koelkast, meubilair etc.) wordt wel naar uw gehele vermogen gekeken.

Bijzondere bijstand in medische en andere noodzakelijke kosten
Voor medische kosten verwacht de gemeente dat u een aanvullende verzekering zoals bij zorgverzekeraar Menzis de ExtraVerzorgd 1 (EV 1) én een tandheelkundige verzekering zoals bij Menzis de TandVerzorgd 1 (TV1) heeft gesloten. Voor kosten die door deze verzekeringen worden gedekt kunt u in beginsel geen bijzondere bijstand aanvragen.
Voor eigen bijdragen op grond van EV 1, TV 2 of TV 3 (niet kronen, inlays, stifttanden of bruggen) wordt in het algemeen wel bijzondere bijstand verstrekt. Een eigen bijdrage op grond van TV 1 wordt alleen vergoed als TV 2 diezelfde bijdrage kent. Als u bij zorgverzekeraar Menzis verzekerd bent en u heeft een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, wordt verwacht dat u bij deze zorgverzekeraar ook de
gratis collectieve verzekering GarantVerzorgd heeft gesloten. Sommige van de hierna genoemde medische kosten worden dan door deze verzekering gedekt.

De gemeente kan waar nodig een medisch advies inwinnen door het opvragen van een attest bij de gemeentearts (Hulpverleningsdienst) of bij het Universitair Centrum Mondzorg Groningen waar het gaat om tandheelkundige adviezen. Voor bepaalde (medische) kosten is slechts bij hoge uitzondering, namelijk bij zeer dringende redenen, bijzondere bijstand mogelijk, zoals in de eigen bijdrage van de kosten van orthopedisch schoeisel.
Bijzondere bijstand is mogelijk in onder meer de volgende kosten:
Brilmontuur en glazen Voor zover niet gedekt door de GarantVerzorgd verzekering van Menzis is op vertoon van een gespecificeerde nota van uw opticien bijzondere bijstand mogelijk in de kosten van een bril of lenzen tot een bedrag van maximaal € 200,00 per twee kalenderjaren. Voor de ontspiegeling of kleuring van glazen wordt geen bijzondere bijstand verstrekt. Bijzondere glazen of contactlenzen kunnen volledig worden vergoed als deze bijvoorbeeld door een oogarts zijn voorgeschreven.
Tandheelkundige hulp Als er na vergoeding vanuit de aanvullende ziektekostenverzekeringen, waaronder de TandVerzorgd 2 van zorgverzekeraar Menzis, nog eigen bijdragen zijn voor een gebitsprothese, een frameprothese of een plaatje kunnen deze voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. In beginsel is geen bijzondere bijstand mogelijk voor kronen, inlays, stifttanden en bruggen omdat er goedkopere oplossingen zijn (bijvoorbeeld een plaatje). Ook de (eigen bijdrage in) de kosten van orthodontische hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt door deze collectieve verzekering vergoed. Komt u niet voor deze verzekering in aanmerking dan kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand krijgen.
(Eigen bijdrage) in kosten zittend ziekenvervoer Het gaat hier niet om de kosten (tarieven) van de Wmo deeltaxi. Wanneer u behoort tot één van de genoemde doelgroepen binnen de ziektekosteverzekering waar het betreft zittend ziekenvervoer, kunt u bijzondere bijstand krijgen in de eigen bijdrage van € 98,00 per jaar. Valt u niet onder één van deze groepen dan kunnen uw vervoerskosten wellicht na medisch advies voor bijzondere bijstand in aanmerking komen voor zover u niet in aanmerking komt voor de GarantVerzorgd verzekering van Menzis.
– Eigen bijdrage Wmo en huishoudelijke hulp (HH1) Bijzondere bijstand in uw eigen bijdrage Wmo is gedeeltelijk mogelijk wanneer u niet in aanmerking komt voor de GarantVerzorgd verzekering van Menzis.
Als u niet in staat bent de tariefbijdrage te betalen die aan u in het kader van de tegemoetkoming huishoudelijke hulp 2016 is opgelegd, kan bijzondere bijstand daarin mogelijk zijn.
Dieet Het gaat om de extra kosten van medisch noodzakelijke dieetproducten zoals vastgesteld in de dieetkostentabel van het NIBUD. In het algemeen leidt een cholesterolarm dieet of suikervrij (diabetes) dieet niet tot extra voedingskosten.
(Tekst)telefoon
Het betreft de extra kosten van telefoongesprekken tot een bedrag van maximaal € 124,03 per jaar wanneer u de (tekst)telefoon nodig heeft om u als gehandicapte die op zich zelf is aangewezen, te kunnen handhaven. Of wanneer de (tekst)telefoon voor u als ernstig gehandicapte het enige middel van communicatie is.
Maaltijdvoorziening In de extra kosten van een maaltijdvoorziening waarop u vanwege medische of sociale redenen bent aangewezen is bijzondere bijstand mogelijk. Het vaststellen van uw eigen bijdrage voor een maaltijd gebeurt op basis van onderstaande draagkrachttabel (vermelde inkomens zijn netto per maand inclusief vakantietoeslag; het maximum maaltijdbedrag is € 8,75).
INKOMEN ALLEENSTAANDE   INKOMEN GEZAMENLIJKE HUISHOUDING         EIGEN BIJDRAGE
  AOW-MIN     AOW-PLUS              AOW-MIN           AOW-PLUS 
€ 1.118,61        € 1.256,80            € 1.598,01            € 1.716,19                                       € 2,19
€ 1.264,51        € 1.420,73            € 1.806,44            € 1.940,85                                       € 2,63
€ 1.556,32        € 1.748,59            € 2.223,31            € 2.388,74                                       € 4,38
€ 1.945,40        € 2.185,74            € 2.779,14            € 2.985,92                                       € 6,57

Met de maaltijdverstrekkers Koks Herberg, de Professor Heymansstichting en Apetito bestaan samenwerkingsovereenkomsten over de uitvoering van de bijzondere bijstand.
Voor de meerkosten van maaltijden bij een andere instantie en voor magnetronmaaltijden of kant-en-klaarmaaltijden kunt u een individuele aanvraag doen.
Extra stookkosten
Het betreft hier de kosten van hoger dan normaal energieverbruik in uw woning vanwege een medische noodzaak.
Bij de meerkosten van gasverbruik wordt gekeken naar uw woningtype (TABEL A),
bij de meerkosten van elektriciteitsverbruik naar uw huishoudengrootte (TABEL B).
Van meerkosten kan sprake zijn bij een hoger verbruik dan de in deze tabellen vermelde gemiddelden.
TABEL A                                                                                                 TABEL B
WONINGTYPE GAS (M³)                      GROOTTE HUISHOUDEN        ELEKTRICITEIT (KWH)
flat                             900                   1 persoon                                      2.010
tussenwoning         1.350                   2 personen                                    3.340
hoekwoning            1.590                   3 personen                                    4.120
2 onder 1 kap         1.670                  4 personen                                     4.580
vrijstaande woning  2.220                5/6 personen                                    5.450/5.790

– Aansluitkosten dubbeltariefmeter elektriciteit Het gaat hier om de eenmalige aansluitkosten, dus niet om de extra kosten van vastrecht.
– Extra kosten van kleding, beddengoed en schoeisel Als vanwege incontinentie kleding en/of beddengoed door bewassing sneller slijt, kunt u voor de meerkosten bijzondere bijstand krijgen.  Hiervoor bestaan diverse normbedragen, afhankelijk van leeftijd (jonger of ouder dan 15 jaar), de mate van incontinentie en of u in een instelling woont. Bijzondere bijstand is ook mogelijk wanneer uw kleding sneller slijt vanwege een
bewegingshandicap of wanneer uw lichaamsomvang als gevolg van ziekte plotseling aanzienlijk verandert en u daarom uw garderobe moet vervangen. Of wanneer u vanwege ongelijke voeten twee paar schoenen moet aanschaffen.
Ontwikkeling en ontspanning De kosten voor ontwikkeling en ontspanning behoren in beginsel tot de algemene bestaanskosten. Echter, deze kosten kunnen door individuele omstandigheden vanwege ziekte of handicap bijzonder worden. Bijzondere bijstand is dan mogelijk, bijvoorbeeld in de kosten van aanpassing van hobbygereedschap, een muziekinstrument of caravan voor een gehandicapte.
–  Eigen bijdrage bij bevalling en kraamhulp De eigen bijdrage wordt door de GarantVerzorgd verzekering van Menzis gedekt. Als u daarvoor niet in aanmerking komt is bijzondere bijstand mogelijk.
– Babyuitzet Deze kosten behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zodat in beginsel bijzondere bijstand niet mogelijk is. Onder bijzondere omstandigheden kan bijzondere bijstand verleend, in beginsel als geldlening tenzij dat vanwege de schuldensituatie niet zinvol is, bijvoorbeeld omdat u binnenkort wordt toegelaten tot de WSNP. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u vanaf
de vierde maand van de zwangerschap voor deze kosten heeft kunnen reserveren.
– Hoofdluisbestrijding Het betreft hier de kosten van hoofdluisbestrijdingsmiddelen.
–  Vervuilde woning Wanneer een woning zo vervuild is dat tijdelijke ontruiming en/of ontsmetting noodzakelijk is, kan binnen een (integraal) hulpverleningsplan voor deze kosten bijzondere bijstand worden verstrekt indien draagkrachtruimte ontbreekt en ook een lening bij de Groningse Kredietbank niet mogelijk is.
 Begrafenis of crematie/verklaring van erfrecht Uitvaartkosten dienen te worden voldaan uit de begrafenisverzekering, de overlijdensuitkering en/of de nalatenschap. Voor uw deel in de eventueel resterende
(gepaste en sobere) kosten kunt u als nabestaande bijzondere bijstand krijgen. Noodzakelijke kosten zijn de kosten van de begrafenis of crematie, personeelskosten van de uitvaartondernemer, het kisten van de overledene, de laatste verzorging, de uitvaartdienst, de grafrechten, de rouwauto en één volgauto, maximaal 50 rouwkaarten, de akte van overlijden, koffie en cake voor 100 personen. Indien uitsluitend vanwege de aanvraag bijzondere bijstand in de uitvaartkosten een verklaring van erfrecht moet worden aangevraagd omdat het niet duidelijk is of er een testament is of wie de erfgenamen zijn, kan ook bijzondere bijstand worden verstrekt in de kosten van deze verklaring.
– Eigen bijdrage mediation/rechtshulp en griffierecht Als u een mediator (bemiddelaar) of een rechtshulpverlener, zoals een advocaat, wilt inschakelen die u vanwege uw financiële situatie niet volledig zelf kunt betalen, kunt u  de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken de hulpverlener aan u toe te voegen. Aan de hand van uw burgerservicenummer wordt uw inkomen en vermogen bekeken over het jaar 2014 (zie ook inkomensgrenzen rechtsbijstand). Wanneer er na dit peiljaar een terugval is in inkomen of vermogen van minimaal 15%, kunt u verzoeken om verlegging van het peiljaar naar het jaar van aanvraag via
formulier Verzoek Peiljaarverlegging. Het verzoek peiljaarverlegging dient u binnen zes na de beslissing op de toevoegingsaanvraag in te dienen. De eigen bijdrage voor rechtshulp bedraagt minimaal € 196,00 met een korting van € 53,00 als u eerst een bezoek brengt aan het Juridisch Loket, Coehoornsingel 4, 9711 BS Groningen (inloopspreekuren op maandag van 9.00 – 11.00 uur en
donderdag van 14.00 – 16.00 uur). Het is verstandig vooraf te bellen met het Juridisch Loket, T 0900 – 8020 op werkdagen van 9.00 – 18.00 uur (€ 0,25 p/m). Voor de eigen bijdrage rechtshulp is bijzondere bijstand mogelijk. Van u wordt verwacht dat u vanwege de korting eerst het Juridisch Loket bezoekt. Verder is bijzondere bijstand mogelijk in de kosten van uw dagvaarding inclusief griffierecht als de noodzaak van de procedure vast staat en er een toevoeging op grond van de Wet op de rechtsbijstand is verleend. Als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld en de wederpartij wordt veroordeeld in de proceskosten, moet de bijzondere bijstand worden terugbetaald. Wanneer u veroordeeld bent tot betaling van de proceskosten van de wederpartij is bijzondere bijstand daarin niet mogelijk.
– Bewindvoering of mentorschap Het gaat hier om de kosten van de bewindvoerder bij onderbewindstelling in het kader van beschermingsbewind. De rechter heeft de bewindvoerder aangesteld en tevens
beoordeeld of de kosten van de bewindvoerder noodzakelijk zijn. De bijzondere bijstand wordt eenmalig vastgesteld voor de duur van het gehele bewind; de bewindvoerder dient periodiek nota’s in.
Voor de door de rechter vastgestelde beloning van een aangestelde mentor is ook bijzondere bijstand mogelijk.
– Verlengen of wijzigen verblijfsvergunning In de legeskosten van het verlengen of wijzigen van een verblijfsvergunning (niet de eerste aanvraag) is bijzondere bijstand mogelijk. Voor de kosten van naturalisatie is geen bijzondere bijstand mogelijk.
– Reiskosten Zwolle in verband met verblijfsvergunning of inburgeringsexamen In de kosten van het reizen naar Zwolle in verband met het ophalen van de verblijfsvergunning of het inburgerings- of staatsexamen kan bijzondere bijstand worden verstrekt, gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer (2e klas treinkaart).
Verhuizing Verhuiskosten, zoals de huur van een busje of aanhangwagen, behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zodat in beginsel geen bijzondere bijstand mogelijk is, ook als u vanwege een medische of sociale noodzaak verhuist. Onder bijzondere omstandigheden kan bijzondere bijstand om niet worden verleend. U moet geen beroep kunnen doen op een voorliggende voorziening, zoals de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Bijzondere bijstand om niet is mogelijk wanneer u verhuist van een woning met een huur boven de maximale huurtoeslaggrens naar een woning waarvoor u huurtoeslag kunt krijgen. Of van een woning met een huur boven de aftoppingsgrens naar een
woning met een huur beneden de kwaliteitskortingsgrens. Als u verhuist naar een andere gemeente vraagt u bijzondere bijstand in de verhuiskosten (niet de inrichtingskosten) aan in de gemeente van vertrek.
– Woninginrichting in verband met verhuizing Inrichtingskosten vanwege een noodzakelijke verhuizing, zoals verf en behang, behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan zodat in beginsel geen bijzondere bijstand mogelijk is.Bijzondere bijstand is wellicht mogelijk als u vanwege een medische of sociale noodzaak verhuist en deze verhuizing niet voorzienbaar was zodat u niet heeft kunnen reserveren, terwijl u verder ook geen lening kunt krijgen. Bijzondere bijstand in de kosten van woninginrichting, zoals de kosten van verf en behang, wordt om niet verleend. Uiteraard geldt ook hier dat er geen voorliggende voorziening moet bestaan, zoals de tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten vanuit de Wmo 2015. Een andere mogelijkheid is aanvullende bijzondere bijstand in de aflossingskosten van een lening bij een gemeentelijke kredietbank. De hoogte van de bijstand is in dit geval het maandelijks aflossingsbedrag minus 6% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Wanneer u een inkomen boven deze bijstandsnorm heeft, wordt de vorige uitkomst verminderd met 25% van het meerinkomen. Alleenstaanden en partners kunnen geen bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van hun eerste woninginrichting omdat deze kosten voorzienbaar zijn. Wanneer woonkostentoeslag is toegekend onder de voorwaarde dat u verhuist naar een goedkopere woning, kunt u vervolgens bijzondere bijstand om niet krijgen voor zaken die vanwege uw verhuizing vervangen moeten worden mits u korter dan drie jaar in de voormalige, dure woning woonde. Als u verhuist naar een andere gemeente vraagt u bijzondere bijstand in de
inrichtingskosten (niet de verhuiskosten) aan in de gemeente van vestiging.
– Duurzame gebruiksgoederen (meubels, wasmachine etc.) Als u niet voor de witgoedregeling in aanmerking komt, kunt u voor de noodzakelijke aanschaf, vervanging of reparatie van een koelkast, wasmachine,
meubilair etc. in beginsel geen bijzondere bijstand krijgen. Deze kosten worden gerekend tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Onder bijzondere onvoorziene omstandigheden kan bijzondere bijstand – vaak in de vorm van borgtocht of een geldlening – worden verstrekt als u niet heeft kunnen reserveren of een lening kunt sluiten (bij de Groningse Kredietbank). Hierbij wordt nadrukkelijk bekeken of u ook goederen tweedehands kunt kopen. Indien u nog aan het aflossen bent op een lening bij de Groningse Kredietbank of op leenbijstand vanwege de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en er zou een
nieuwe lening moeten worden aangevraagd voor de aanschaf van duurzame Gebruiksgoederen, kan bijzondere bijstand om niet worden verstrekt.
Kosten door inkomensterugval Bij onvoorziene inkomensdaling is bijzondere bijstand mogelijk voor kosten waarvan betalingsverplichtingen doorlopen. Hoogte en duur van de bijstand is afhankelijk van uw individuele omstandigheden.
Vaste lasten tijdens verblijf in inrichting Wanneer u in een inrichting verblijft, is bijzondere bijstand mogelijk in de kosten van het noodzakelijk aanhouden van uw woning voor de duur van maximaal een jaar.
Het gaat bij deze kosten om de huur, energie, water, telefoon, kabel en internetaansluiting voor zover contracten niet tijdelijk kunnen worden opgezegd. Wanneer de opname langer dan een jaar is, kan bijzondere bijstand worden verleend In de kosten van opslag van de inboedel.
Deelname maatschappelijk verkeer Kosten van bezoek aan winkels, bioscoop, familieleden etc. moet u uit uw inkomen voldoen omdat het hier gaat om algemeen noodzakelijke bestaanskosten. Dit geldt
ook voor de kosten (tarieven) van de Wmo-deeltaxi. Evenzo voor de reiskosten van een omgangsregeling tussen u en uw kinderen. Bijzondere bijstand is dan niet mogelijk. Bijzondere bijstand is wel mogelijk in de meerkosten – dat is het openbaar vervoerstarief of anders € 0,19 per gereden kilometer – van uw bezoek aan uw partner of naaste familieleden in het ziekenhuis, inrichting. Bijzondere bijstand kan worden verstrekt in de reiskosten van gezinsleden (partner, kinderen en inwonende ouders), 1e graads familieleden (uitwonende ouders en volwassen kinderen) en 2e graads familieleden (broers, zusters, grootouders en
kleinkinderen). Hierbij wordt de volgende maximale bezoekfrequentie gehanteerd:
– ziekte: gezinsleden 3 x per week, 1e graads familieleden 2 x per week en 2e graads familieleden 1 x per week;
– bij langdurige verpleging: gezinsleden 1 x per week, 1e graads familieleden 1 x per 2 weken en 2e graads familieleden 1 x per 3 weken.
Bijzondere bijstand is ook mogelijk in de reiskosten van gezinsleden in verband met bezoek aan een gedetineerde die geen recht heeft op verlof. De bezoekfrequentie is hier maximaal 1 x per twee weken. Bijzondere bijstand in reiskosten vanwege een omgangsregeling is niet mogelijk.
– Kinderopvang
Voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang is in de eerste plaatst van belang de Wet Kinderopvang die de kinderopvangtoeslag regelt. U kunt bij de gemeente een toeslag in de kinderopvangkosten aanvragen op grond van de Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaalmedische indicatie 2015 indien u:
– een beperking heeft die kinderopvang noodzakelijk maakt of
– een kind heeft voor wie kinderopvang noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling. Ook kunt u bij de gemeente extra toeslag aanvragen als u naast uw loon een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt of een werktraject volgt. De aanvraagformulieren voor deze toeslagen kunt u downloaden van de gemeentelijke webpagina Bijdrage kinderopvang voor minima aanvragen. Indien u op grond van deze voorzieningen geen vergoeding kan krijgen bestaat er nog de mogelijkheid van bijzondere bijstand als het gaat om:
– tussenschoolse opvang;
– kinderopvang die niet door de reguliere kinderopvang kan worden verzorgd;
– kinderopvang die u direct nodig heeft terwijl de kinderopvanginstellingen niet per direct een plaats beschikbaar hebben.
– Gevolgen nabetaling van inkomen voor de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Wanneer u door een nabetaling van inkomen over een jaar eenmalig een hogere
jaaropgaaf ontvangt, kan dit leiden tot verlies van zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget. Bijzondere bijstand is dan mogelijk in het verschil tussen de toeslag die u ontvangt en die waarop u zonder nabetaling recht zou hebben. Als de nabetaling leidt tot verminderde huurtoeslag kunt u een beroep doen op de regeling “Bijzondere gevallen”. Omdat dit een voorliggende voorziening is kan hier geen bijstand worden verleend.

Aanvragen bijzondere bijstand
Hoofdregel is dat u de bijzondere aanvraagt voordat u de kosten maakt maar uiterlijk binnen één jaar na de datum van de originele nota. Bijzondere bijstand vraagt u aan via een formulier dat verkrijgbaar is bij de balie van het Werkplein. Wanneer u al klant bent bij de gemeente kunt u gebruik maken van het verkorte formulier aanvraag bijzondere bijstand (Als u al een uitkering van de
gemeente hebt). U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen tussen 9.00 en 13.00 uur, T 050 – 367 50 00.
Wanneer u geen uitkering van de gemeente Groningen heeft maakt u gebruik van het formulier aanvraag bijzondere bijstand. Het ingevulde formulier levert u vervolgens in bij de balie van het Werkplein.
Soms hoeft u dan alleen nog maar een originele nota of een bankafschrift als betaalbewijs mee te nemen (kopie voor u zelf maken!).
ADRESSEN
WERKPLEIN
Bezoekadres: Harm Buiterplein 1 te Groningen (Europapark)
Openingstijden: zonder afspraak op werkdagen van 9.00 uur – 13.00 uur
met afspraak op werkdagen van 13.00 uur – 17.00 uur
Algemeen postadres: Postbus 1125, 9701 BC Groningen
T 050 – 367 50 00 op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur