Evaluatie beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand

Cliëntenraad Werk en Inkomen t.a.v. mevrouw E. Bonnema (afd. BB/CAS) Postbus 584 9700 AN GRONINGEN     datum 15-12-2021    uw brief van 09-12-2021       uw kenmerk CRA 2021-11 Geachte heer, mevrouw, We danken u voor uw advies over de evaluatie beleid...

Antwoord op vraag over tegemoetkoming hoge gasprijzen

Op 20 oktober heeft de Cliëntenraad het college verzocht om de stijgende gasprijzen te agenderen. We hebben het onderwerp onderzocht maar in de afgelopen weken zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen geweest. Zo begint de compensatieregeling van het Rijk steeds meer vorm...

Verordening Cliëntenraad 2021

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Groningen een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad vastgesteld, " Verordening Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen 2021". Die nieuwe verordening was nodig vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Groningen,...

Cliëntenraad pakt enthousiast de draad weer op

Op 16 december j.l. heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorstellen van het college van B&W voor een nieuwe Cliëntenraad (CR). Op grond hiervan heeft de voltallige CR haar ontslag per 31 december ingediend. De CR was van mening dat met deze voorstellen de...

Presentatie Cliëntenraad voor overleg met de Gemeenteraad

Vanmorgen, woensdag 28 oktober, had de Cliëntenraad overleg met de Gemeenteraad. Omdat dit het laatste overleg is voor de Cliëntenraad (per 1 januari komt er een nieuwe) hadden we een presentatie (Powerpoint) gemaakt. Het eerste deel over wat er in 2020 id gedaan, het...

Hoe open en transparant is het college? – de scenario’s

Scenario’s samenstelling nieuwe Cliëntenraad Werk & Inkomen Scenario a: Opgesteld door gemeente De Cliëntenraad is een belangrijk orgaan dat voor een grote doelgroep de belangen behartigt. Met ingang van 1 januari 2021 harmoniseert de Cliëntenraad voor Groningen,...

Stadse Fratsen – Slavenarbeid (column)

Van gezinsbode.nl van 1 oktober 2020: Ontroerend, onze jonge vrienden van GroenLinks in de Groninger gemeenteraad: als de kippen erbij als er om excuus geroepen moet worden voor ‘ons’ slavernijverleden, maar ziende blind als zich in het Groningse hier en nu en pal...

Brief Cliëntenraad aan raadsfracties over ‘Schakelkans’

Als reactie op het voorstel van het college van B&W over de "Harmonisatie re-integratie Participatiewet 2020" heeft de Cliëntenraad een brief aan alle raadsfracties gestuurd waarin vooral wordt ingegaan op "Schakelkans", de opvolger van "Flextensie". Geachte...

Advies over de indicatoren m.b.t. armoedebeleid

De Cliëntenraad geeft een advies uitgebracht over de indicatoren m.b.t. het armoedebeleid. Dat klinkt misschien wat onduidelijk, maar de gemeente heeft op basis van de armoedenota van eind 2019, 'Toekomst met Perspectief' geheten, indicatoren bedacht die van belang...

College B&W ‘vergeet’ weer adviesraden te consulteren

De gezamenlijke adviesraden (de adviesraden van Haren en Ten Boer, plus Stadadviseert en de Cliëntenraad hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar het college. De brief begint met: Het college vraagt in een raadsbrief toestemming voor tijdelijke extra...

Cliëntenraad: Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 van de Cliëntenraad is klaar. Het heeft een afwijkende vorm (A3 in 3-en gevouwen). Het bestaat (hieronder) dus uit twee bestanden.

Advies over het Werkprogramma 2020-2022

De Cliëntenraad heeft bijgaand advies uitgebracht over het Werkprogramma 2020-2022. In het collegeakkoord was al aangekondigd dat het college met een programma zou komen om 500 mensen extra te activeren. Inmiddels leert het Werkprogramma dat dit niet alleen een...

Persbericht over de bezuinigingen op de Stadjerspas

De Cliëntenraad heeft een persbericht uitgebracht over de bezuinigingen die per 1 januari op de Stadjerspas zijn doorgevoerd. Het advies dat de raad aan het college heeft uitgebracht ('draai de bezuinigingen terug'), is als bijlage bij het persbericht gevoegd.

Advies: Draai bezuinigingen op de Stadjerspas terug

De Cliëntenraad heeft vandaag (8 januari 2020) een advies uitgebracht over de bezuinigingen op de Stadjerspas. Op 27 december kregen de bezitters van de Stadjerspas te horen dat met ingang van 1 januari een aantal kortingen zijn geschrapt. De Cliëntenraad adviseert...

Brief CR aan college B&W over verlaging PGB-tarieven

Aan:College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v.Mevrouw Jongman Datum:17 november2019 Onderwerp: Bezwaar tegen de voorgestelde verlaging van het pgb-tarief informele zorg in de “Verordening maatschappelijke ondersteuning Groningen 2020” Geacht college,...

Inspraakreactie Cliëntenraad over armoedebeleid (raadcommissie)

Vanmiddag vergaderde de gemeenteraadscommissie Werk en Inkomen over het nieuwe armoedebeleid 'Toekomst met Perspectief'. In totaal waren er 9 insprekers, waaronder de Cliëntenraad. De hele commissie is terug te kijken op de gemeentesite. De bijdrage van de...

Brief Cliëntenraad aan college van B&W over het armoedebeleid

Ter verduidelijking. 'Toekomst met Perspectief' is een zogenaamde kadernota over het armoedebeleid voor de komende jaren, misschien wel 10 jaar. In een raadsvoorstel leggen B&W dit voor aan de gemeenteraad. In dat raadsvoorstel gaat het college ook in op de...

Advies 1 over de armoedenota ‘Toekomst met Perspectief’

De Cliëntenraad is in de afgelopen maanden betrokken geweest bij de totstandkoming van een nieuwe aanpak voor het bestrijden van armoede. Er ligt nu een nota 'Toekomst met Perspectief' met als ondertitel 'naar een levende en lerende aanpak van armoede in de gemeente...

Reactie Cliëntenraad op Coalitieakkoord gemeente Groningen

Geacht College, De Cliëntenraad Werk & Inkomen heeft met belangstelling kennis genomen van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie, getiteld ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’. In het akkoord staan veel mooie intenties, veel mooie plannen en...

Interessante tabellen voor VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff

We vonden op internet bijgaande tabellen. De eerste laat zien hoeveel geld er gemoeid is met de verschillende vormen van fraude, de tweede hoeveel aandacht er voor is in de media. Dan betalen 'we met z'n allen als belastingbetaler' wel aan veel meer fraudegevallen mee...

Brief Cliëntenraad over gemeenteraadsverkiezingen in november 2018

Groningen,  april 2018 Aan (de) politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen op 21 november 2018. Beste mensen, Door de fusie van de gemeente Groningen met Ten Boer (en Haren) zijn de verkiezingen voor de nieuwe...

Jaarverslag Cliëntenraad 2016

Voorwoord Jaarverslag. Na een beknopte weergave van onze missie, interne organisatie en werkwijze, wordt er verder ingegaan op onze werkzaamheden en activiteiten. Als belangenbehartiger van onze achterban en gesprekspartner van het College van B&W, de Gemeenteraad...

Help je mee wegwijzen?

De Cliëntenraad heeft in het kader van haar ledenwerfcampagne bovenstaande flyer uitgebracht. De flyer wordt in de komende weken verspreid bij onder meer alle WIJ-teams, alle filialen van de Bibliotheek en andere adressen.

Wat vindt de Cliëntenraad van Flextensie? Deel 3

Een van de laatste daden van staatssecretaris Klijnsma uit het vorige kabinet, was het uitbrengen van een Kamerbrief over Flextensie. In deze brief  worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat ze naar dit instrument heeft laten doen. Naast voor- en...

Wat vind de Cliëntenraad van Flextensie? Deel 2

De notitie van de Cliëntenraad over Flextensie zoals die in deel 1 staat, is gebaseerd op een eerdere versie. Begin maart is onder de titel 'Flextensie, een eerste indruk' een eerste versie verschenen. Daarin staan onze kanttekeningen al vermeld. Flextensie een eerste...

Wat vind de Cliëntenraad van Flextensie? Deel 1

Het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad zich gebogen over het 'instrument' flextensie. Een nieuw integratiemiddel waarin een bureau - Flextensie genaamd - een methode heeft ontwikkeld waarin vooral de bureaucratie rond tijdelijk werk en het (steeds weer) aanvragen...

De Cliëntenraad Groningen is doorlopend op zoek naar nieuwe leden

Uiterlijk 1 januari 2021 moet de (nieuwe) gemeente Groningen een nieuwe regeling hebben voor de huidige (4) adviesraden: De beide brede adviesraden van Haren en Ten Boer en de beide raden van Groningen, Stadadviseert en de Cliëntenraad. Tot die tijd is het niet zinvol...

Tweede Kamer stemt in met verdringingstoets

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een verdringingstoets op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe toets moet voorkomen dat gemeenten bijstandontvangers inzetten voor reguliere banen. De initiatiefwet van SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil zo verhinderen dat...

Overleg tussen Clientenraad en Gemeenteraad

Na de zomer staat een nieuw overleg in de planning tussen enerzijds de Clientenraad Groningen en anderzijds de leden van de gemeenteraad in Groningen. Heeft u daarin een bijdrage dan horen wij die graag, eventueel wordt deze dan meegenomen in het overleg!   Via...

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald

Indien u een P-wet (Bijstands-) uitkering ontvangt heeft u waarschijnlijk recht op vakantiegeld. Dat wordt tussen 1 en 10 juni uitbetaald. Hoeveel en wanneer u het ontvangt af van de duur van uw uitkering, en of er openstaande schulden bij bijvoorbeeld een deurwaarder...

Dank voor Uw suggestie

We zijn blij met Uw vraag, verzoek of opmerking daarvoor onze dank. U heeft een bevestigings email ontvangen én afhankelijk van Uw reactie ontvangt U een reactie/   Dank U wel!   Klik hier om verder te gaan op de website

Tegenprestatie uitkering verschilt van plaats tot plaats

Update: artikel van het College voor de Rechten van Mensen, laatst aangepast op 26-01-2016: Tegenprestatie voor de bijstand   Tegenprestatie per gemeente: Rotterdam: vraagt al langer een tegenprestatie van bijstandsgerechtigden, die moet bestaan uit...

Help armoede de provincie Groningen uit (update)

Een betoog van wethouder van sociale zaken Annalies Usmany van Appingedam. Bestuurlijk actief bij de Volkskredietbank Noordoost-Groningen (VKB). Om te beginnen zijn de grootste schuldeisers zorgverzekeraars, belastingdienst en energieleveranciers, na de verhuurders....