Energietoeslag voor energieprijzen

Energietoeslag voor energieprijzen Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra geld krijgen (energietoeslag). Dit door de stijgende energieprijzen. Deze energietoeslag is € 1300. Op deze webpagina leest u hoe u een aanvraag kunt doen...

Gemeente mag het ontslag van een bewindvoerder niet eisen

De gemeente Groningen mag niet van inwoners die onder beschermingsbewind zijn gesteld vragen dat zij – tegen hun zin – de kantonrechter verzoeken om ontslag van hun bewindvoerder. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag bepaald in drie uitspraken. lees verder op...

Studiekosten vergoeding

Sinds 1 jan. 2022 kunnen studiekosten niet meer van de belasting worden afgetrokken. Dit kan een aanzienlijke lastenverzwaring betekenen. Om hieraan  tegemoet te komen, is een nieuwe is een nieuwe regeling gekomen waar € 1.000,-- beschikbaar wordt gesteld. Lees meer...

Bijstandsuitkering en giften

Regels bijstandsuitkering Geef giften altijd door Giften moet u altijd aan ons doorgeven. Het maakt daarbij niet uit of het om een eenmalige gift gaat of om gift die u regelmatig krijgt. Een gift wordt ook wel eens een schenking genoemd. Geef een gift/schenking aan...

Energie-armoede

Geachte leden van de Cliëntenraad, In uw brief van 3 februari jl. vraagt u aandacht voor de problematiek van de energiearmoede. U verwijst hierbij naar de gemeente Utrecht waar een speciaal telefoonnummer in het leven is geroepen voor mensen die te maken krijgen met...

Wetsvoorstel: minder streng terugvorderen in de bijstand

Zes Tweede Kamer-fracties willen gemeenten meer ruimte geven om af te wijken van terugvorderingen in de bijstand. Daarvoor dienen de partijen, die samen op zeven zetels na een Kamermeerderheid hebben, vandaag een wetsvoorstel in. Minister Carola Schouten...

(On-)gevraagde adviezen 2021

CRA 2021-01 Ongevraagd: 01-03-2021 Onderwerp: Advies over de inzet van armoedemiddelen 2020/2021   CRA 2021-02 Ongevraagd: 08-03-2021 Onderwerp: Advies over de uitvoering van “giften in de bijstand” in de gemeente Groningen   CRA 2021-03 Ongevraagd:...

Advies betreffende het vrijlaten van de Eindejaars Uitkering.

Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v.: Mevrouw I. Diks Datum: 07-10-2021 Ons kenmerk: CRA 2021-08 Onderwerp: Advies betreffende het vrijlaten van de E.J.U. Geacht college, geachte mevrouw Diks, De afgelopen twee jaar is door u de proef...

Tussentijds advies over het Werk- en Ontwikkelprogramma 2022-2025

Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v. Mevrouw C. Bloemhoff Datum: 2 november 2021 Ons kenmerk: CRA 2021-11 Onderwerp: Tussentijds advies over het Werk- en Ontwikkelprogramma 2022-2025 Geacht college, geachte mevrouw Bloemhoff Inleiding Het...

Advies ondersteuning Kelderwerk

We doen hierbij een advies aan het college toekomen in het kader van armoedebestrijding in coronatijd en het Nieuw Maatschappelijk Akkoord: Steun Kelderwerk

Brief- en mailwisseling over advies Armoedebeleid

De Cliëntenraad is ontevreden hoe er binnen en door de gemeente is gereageerd op het advies van de Cliëntenraad over de besteding van de armoedemiddelen in 2020 en de plannen voor 2021. Op de site van de Gemeenteraad lazen we dat het college in de collegebrief met...

“Wat is de waarde van een advies van de Cliëntenraad?”

Op verzoek van wethouder Diks heeft de Cliëntenraad een advies uitgebracht over de inzet van armoedemiddelen: zie ons advies CRA 2020-02 van 1 maart. In de brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp wordt hier met geen woord over gerept. Niet dat de Cliëntenraad om...

Advies over de uitvoering van ‘giften in de bijstand’

De Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht over de uitvoering van 'giften in de bijstand'. Dit n.a.v. de discussie over de wekelijkse boodschappen die een inwoonster in de gemeente Wijdemeren ontving. Dat was overigens niet de eerste keer dat de veel te strenge...

Advies over de indicatoren m.b.t. armoedebeleid

De Cliëntenraad geeft een advies uitgebracht over de indicatoren m.b.t. het armoedebeleid. Dat klinkt misschien wat onduidelijk, maar de gemeente heeft op basis van de armoedenota van eind 2019, 'Toekomst met Perspectief' geheten, indicatoren bedacht die van belang...

Advies Re-integratieverordening Participatiewet 2020

De re-integratieverordening is een algemeen bindende regeling binnen het kader van de Participatiewet, waar zowel het gemeentelijk apparaat als de doelgroep zich aan dient te houden. In het kader van transparant gemeentebeleid acht de Cliëntenraad het van groot...

College B&W ‘vergeet’ weer adviesraden te consulteren

De gezamenlijke adviesraden (de adviesraden van Haren en Ten Boer, plus Stadadviseert en de Cliëntenraad hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar het college. De brief begint met: Het college vraagt in een raadsbrief toestemming voor tijdelijke extra...

Verklaring Cliëntenraad over handelwijze college over WMO-taxi-regeling

Aan:                      College van burgemeester en wethouders van Groningen T.a.v.                    Mevrouw I. Jongman Datum:                11 februari 2020 Ons kenmerk:   CRA 2020-04   Onderwerp:      Verklaring  over negatieve gevolgen harmonisatie Wmo...

Advies over het Werkprogramma 2020-2022

De Cliëntenraad heeft bijgaand advies uitgebracht over het Werkprogramma 2020-2022. In het collegeakkoord was al aangekondigd dat het college met een programma zou komen om 500 mensen extra te activeren. Inmiddels leert het Werkprogramma dat dit niet alleen een...

Advies: Draai bezuinigingen op de Stadjerspas terug

De Cliëntenraad heeft vandaag (8 januari 2020) een advies uitgebracht over de bezuinigingen op de Stadjerspas. Op 27 december kregen de bezitters van de Stadjerspas te horen dat met ingang van 1 januari een aantal kortingen zijn geschrapt. De Cliëntenraad adviseert...

Advies 1 over de armoedenota ‘Toekomst met Perspectief’

De Cliëntenraad is in de afgelopen maanden betrokken geweest bij de totstandkoming van een nieuwe aanpak voor het bestrijden van armoede. Er ligt nu een nota 'Toekomst met Perspectief' met als ondertitel 'naar een levende en lerende aanpak van armoede in de gemeente...

Advies: ‘De woonsituatie kent vele tinten grijs’

De Cliëntenraad heeft een advies uitgebracht waarin aandacht gevraagd wordt voor de soms wat ingewikkelde woonsituatie van mensen. Er is bij de aanvraag voor een uitkering alleen de keuze tussen 'alleenstaand' of 'samenwonend'. De woonsituatie kan anders zijn, zonder...

Advies over het versimpelen van aanvragen van een uitkering

Het aanvragen van een uitkering geeft veel werk in korte tijd. De Cliëntenraad is van mening dat het te overleggen papierwerk zo klein mogelijk moet zijn en dat er meer tijd moet zijn om dat voor elkaar te krijgen. Zeker als er nog een document bij een andere...

Advies over het gebruik van Suwinet

Suwinet is het systeem waarin gemeenten informatie over burgers opslaan. Het gebruik ervan is strikt omschreven; niet iedere ambtenaar heeft toegang tot alle informatie. Toch komt het voor dat Suwinet al of niet per ongeluk toch tegen de afspraken in gebruikt wordt....

Advies aanpassing meerkostenregeling 2018

De Cliëntenraad heeft onderstaand advies uitgebracht over de aanpassing van de meerkostenregeling zoals deze wordt besproken in de raadscommissie Werk en Inkomen van woensdag 16 mei 2018.

Advies over informeren cliënten bij opschorten betaling uitkering

De Cliëntenraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht aan het college over het feit dat de betaling van de uitkering soms wordt opgeschort, terwijl de cliënt niet op de hoogte is gesteld van de opschorting en de reden. Cliënten zouden daarover standaard geïnformeerd...

Inspraakreactie op Bijzondere Bijstand bij Beschermingsbewind

Op woensdag 14 februari 2018 vergaderde de gezamenlijke raadscommissie voor Werk & Inkomen en Beheer & Verkeer over het collegevoorstel om de kosten voor Bijzondere Bijstand bij Beschermingsbewind te verlagen. De Cliëntenraad heeft onderstaande reactie...

Advies Verlaging Wajong-uitkeringen

Per 1 januari 2018 worden de Wajong-uitkeringen verlaagd. In dit ongevraagde advies vraagt de Cliëntenraad aan de gemeente of ze de groep waarom het gaat in beeld heeft, of de 'meerkostenregeling' verhoogd kan worden, hoe het staat met de "Banenafspraken" en de...

Advies CR over de ‘meerkostenregeling’

Eind september heeft de Cliëntenraad een ongevraagd advies uitgebracht over de 'meerkostenregeling'. In de brief van het college van B&W over dit onderwerp worden een aantal voorstellen gedaan waar de Cliëntenraad zich zorgen over maakt. Het belangrijkste...

Advies Voortgang borging ‘Kansen in Kaart’

Op 11 oktober 2017 sprak de commissie Werk en Inkomen over de brief van B&W over de voortgang van het project 'Kansen in Kaart' (KIK). In deze brief staat dat een groot deel van de aanpak in dit KIK-project al voor het einde van de projectperiode worden...

Advies over de zorgverzekering voor minima in Groningen

De Cliëntenraad heeft een advies gegeven aan het College over alternatieven voor de collectieve zorgverzekering voor minima. Advies van de Clientenraad op het Collegevoorstel 'alternatieven voor de collectieve zorgverzekering voor minima'