De geïntensiveerde dynamiek tussen de CR en de Gemeenteraad, het College van B&W en de Dienst heeft er aanwijsbaar toe bijgedragen dat de door de CR ingediende reacties, adviezen en kritische kanttekeningen van kwalitatief betere aard zijn geworden.
Het een en ander neemt echter niet weg dat er bij de CR in toenemende mate zorgen zijn ontstaan over de sociaal-economische positie van onze achterban. Ingrijpende maatregelen in de vorm van pijnlijke bezuinigingen in combinatie met de herinvoering van de ‘vooroorlogs-aandoende’ term “zelfredzaamheid” zullen o.i. leiden tot een toenemende verslechtering van de levensomstandigheden van ‘arbeids-lozen’ en ‘laagopgeleiden’.

Zie voor meer informatie: Jaarverslag 2015