Voorwoord Jaarverslag.

Na een beknopte weergave van onze missie, interne organisatie en werkwijze, wordt er verder ingegaan op onze werkzaamheden en activiteiten. Als belangenbehartiger van onze achterban en gesprekspartner van het College van B&W, de Gemeenteraad & de directies Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie leggen wij verantwoording af over de uitvoering van onze taken en de realisering van onze doelen.

(….)

De voortgezette dynamiek tussen de CR en de Gemeenteraad, het College van B&W en de Dienst heeft erin geresulteerd dat de door de CR ingediende reacties, adviezen en kritische kanttekeningen van kwalitatief goede aard zijn gebleven.
De zorgen over de sociaaleconomische positie van onze achterban zijn toegenomen. Ingrijpende maatregelen in de vorm van pijnlijke bezuinigingen in combinatie met de “zelfredzaamheid” zullen ons inziens leiden tot een toenemende verslechtering van de levensomstandigheden van ‘arbeidslozen’ en ‘laagopgeleiden’.
Uit onderzoeken blijkt dat veel Groningers in armoede leven en dat ook veel kinderen, ondanks alle verrichte inspanningen, nog in armoede opgroeien. De scheiding tussen ‘arm en rijk’ lijkt alleen maar groter te worden. Het aantal mensen dat aangewezen is op de P-wet blijft hoog. De aantrekkende economie is hier helaas (nog) niet in terug te zien.

Lees verder in het jaarverslag.