Scenario’s samenstelling nieuwe Cliëntenraad Werk & Inkomen

Scenario a:

Opgesteld door gemeente

De Cliëntenraad is een belangrijk orgaan dat voor een grote doelgroep de belangen behartigt.
Met ingang van 1 januari 2021 harmoniseert de Cliëntenraad voor Groningen, Haren en Ten Boer. Dit betekent dat, met het vaststellen van de nieuwe verordening, de huidige CR, per die datum van rechtswege wordt beëindigd.

De Cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan voor het college en zij vindt het van groot belang om continuïteit te waarborgen.  Daarom starten we, na vaststelling van de verordening, zo snel mogelijk met het werven van een externe, onafhankelijke voorzitter. Voor deze werving wordt een selectiecommissie opgesteld, waarin in ieder geval de vakdirecteur plaatsneemt. De Cliëntenraad krijgt de mogelijkheid iemand (die niet mee solliciteert) voor te dragen om zitting te nemen in deze commissie. Na selectie van de voorzitter, start de werving van nieuwe leden.

Er is veel waardering voor het werk dat de Cliëntenraad doet en heeft gedaan. Voor het college is het dan ook evident dat aan de kennis, ervaring en expertise die door de Cliëntenraad is opgebouwd niet zomaar moet worden voorbijgegaan. Daarom nodigt het college juist ook de huidige leden van harte uit om te solliciteren.  Iedereen krijgt de mogelijkheid om te solliciteren op zowel de functie van voorzitter als de functie van Cliëntenraadslid. Waarbij leden van de huidige Cliëntenraad nog voor maximaal 1 periode van 3 jaar kunnen worden benoemd. Benoeming gebeurt op voordracht van de selectiecommissie door het college.

De werving vindt plaats op basis van profielen (profiel voorzitter en profiel leden). De huidige CR wordt nauw betrokken bij het opstellen van deze profielen. De gemeenteraad krijgt deze profielen tegelijk met de verordening ter besluitvorming aangeboden.

Het is van groot belang dat kennis en expertise worden gewaarborgd en overgedragen aan de nieuw te vormen Cliëntenraad. Voor een juiste overdracht nemen we hiervoor een overgangsperiode van zes maanden.

Door iedereen de mogelijkheid te geven te solliciteren, creëren we een open, transparante procedure met gelijke kansen en kan uit de nieuw gevormde gemeente een brede Cliëntenraad worden samengesteld op basis van een mix van ervaring, kennis en achtergrond.

Scenario b:

Opgesteld door huidige Cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie

De Cliëntenraad stelt voor de leden van de huidige Cliëntenraad per 1 januari 2021 toe te laten treden tot de nieuwe Cliëntenraad en de werving van nieuwe leden zo snel mogelijk op te starten. Om ruimte te maken voor (meer) nieuwe leden in de komende jaren, stelt de CR voor om een rooster te maken van aftreden. Een rooster waarin na elk jaar 1/3e deel van de (maximaal huidige 8) leden aftreedt, gebaseerd op de duur van hun lidmaatschap in de huidige CR. Om toch een slag om de arm te houden m.b.t. de slagkracht is ook voor hen eenmaal verlenging mogelijk. Dit leidt tot het volgende (concept)aftreedschema:

Naam sinds ± functie dec. 2021 dec. 2022 dec. 2023 dec. 2024 dec. 2025 dec. 2026
Alderkamp, Hans 2015 voorz. x X
Kruizinga, Klaas 2019 X x
Kunst, Alga 2017 X x
Nagel, Fleur 2017 x X
Otter, Sjoerd 2012 X x
Spiering, Wim 2019 X x
Veldman, John 2017 x
Voorthuis, Martine 2012 X x

Uitgangspunten nieuwe CR:

– zittingsduur 3 jaar

– max. 1 maal verlengen met 3 jaar

– leden met de meeste dienstjaren in de huidige CR treden het eerst af in de nieuwe CR

– elk jaar treedt 1 lid van het DB af

– de 1e zittingsperiode van nieuwe bestuursleden kan korter dan 3 jaar zijn

– elk jaar treedt, afgerond, 1/3 van de leden af

 

De mening van de huidige Cliëntenraad

Scenario b is aangeleverd door de CR. Met de CR is gesproken over alternatieve scenario’s ten aanzien van werving en selectie.

De Cliëntenraad geeft aan dat het geen bewijs van waardering is om bestaande leden – die goed genoeg zijn bevonden om in de huidige CR plaats te nemen – opnieuw te laten solliciteren. Temeer nog als de meerderheid van de selectiecommissie ook nog eens zou bestaan uit mensen die nu geen CR-lid zijn. Ze geeft aan dat we het hebben over een CR van maximaal 15 leden (als dit wordt vastgesteld in de verordening), die als de huidige leden geheel of grotendeels willen doorgaan, ook inhoudelijk het werk kan laten doorgaan. Er valt geen gat in het behartigen van de belangen van de groter wordende groep mensen – zeker in tijden van corona -, die gebruik moeten maken van de Participatiewet, het armoede- en minimabeleid en de schuldhulpverlening.

De Cliëntenraad is daarom van mening dat het eigen aangeleverde scenario het enige is dat zorgt voor continuïteit, behoud van kennis en expertise en daarmee borging van kwaliteit. De Cliëntenraad heeft hierbij de overwegingen:

  • Er is bij college en gemeenteraad veel waardering voor het werk van de huidige CR
  • Er is breed draagvlak voor een vergelijkbare CR na de harmonisatie van de 3 voormalige gemeenten
  • De datum van 1 januari 2021 waarop een nieuwe verordening uiterlijk moet ingaan, valt ruim een jaar voor de huidige collegeperiode eindigt en er nieuw beleid wordt uitgewerkt. Beleid waaraan de huidige CR-leden vol inzet aan hebben meegewerkt en nog steeds aan meewerken
  • Bij de installatie van een nieuwe CR waarin weinig tot geen ‘oude’ leden zitting nemen, gaat nagenoeg alle kennis en ervaring verloren. Er moeten dan ook garanties komen dat die kennis en ervaring voor de nieuwe CR behouden blijft
  • Gezien het maximum aantal leden van 15 (dit is het aantal dat de CR voorstelt om op te nemen in de verordening) is er alle ruimte om het aantal huidige leden (voor zover ze dat zelf willen) automatisch te benoemen (én tegelijk nog voor januari de werving te beginnen) om ook zo de continuïteit te waarborgen.
  • De huidige CR-leden benoemen is een bewijs van waardering. Waardering die bijvoorbeeld recent ook tot uitdrukking is gekomen middels een verhoging van de vergoeding voor het vele werk dat de huidige leden hebben verricht en nog verrichten. Uiteraard is het ook aan elk van de 8 leden om al dan niet gebruik te willen maken van de mogelijkheid ook zitting te nemen in de nieuwe CR.