Cliëntenraad Werk en Inkomen

t.a.v. mevrouw E. Bonnema (afd. BB/CAS)

Postbus 584

9700 AN GRONINGEN

 

 

datum 15-12-2021    uw brief van 09-12-2021       uw kenmerk CRA 2021-11

Geachte heer, mevrouw,

We danken u voor uw advies over de evaluatie beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand en uw positieve advies om het beleid voort te zetten.

In uw advies stelt u een paar vragen, hierbij beantwoorden wij dit:

 

  1. Voordat er bij schuldenproblematiek het middel van bewind wordt toegepast moet er eerst een poging gedaan zijn om de schulden via het minnelijk traject op te lossen. Wat voor ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden op het terrein van de hulpverlening in het minnelijk traject? Is de daling van de instroom bij schuldenbewind hierdoor mede te verklaren?

Als een inwoner zich bij de gemeente meldt met een financiële hulpvraag wordt bekeken welk instrument het meest passend is. Vaak is beschermingsbewind (in het kader van schulden) niet nodig, maar worden andere maatregelen ingezet (zoals budgetbeheer of een minnelijke schuldregeling). Hierdoor is de daling van inwoners in schuldenbewind mede te verklaren.

 

  1. Waarom kan er met de bewindvoerders geen afspraak gemaakt worden dat ze wel cliënten uit de minimagroep mogen aannemen, waarbij de rekening naar de gemeente gaat tegen een vastgesteld tarief?

De kern van het beleid is dat de gemeente de regie heeft bij de inzet van maatregelen die de inwoners bij de oplossing van hun hulpvraag kunnen ondersteunen. Als beschermingsbewind noodzakelijk is wil de gemeente zelf bewindvoerder zijn, om ook bij inzet van dit instrument de regie te behouden.

 

 

  1. Klopt het dat de bewindvoering door de gemeente gratis is, of moeten de mensen die gebruik maken van de gemeentelijke bewindvoering een maandelijkse bijdrage betalen?

Inwoners hoeven geen maandelijkse bijdrage te betalen. Beschermingsbewind bij de GKB met een inkomen tot maximaal 120% van het bijstandsniveau is kosteloos.

 

  1. Wat gebeurt er met de gelden uit de bijzondere bijstand die vrijkomen door het overhevelen van de bewindvoering van particulieren naar de gemeente? Worden deze gelden elders ingezet voor de bijzondere bijstand? Zijn deze gelden geoormerkt?

Nee de gelden zijn niet geoormerkt. Al jaren is er sprake van een tekort op de bijzondere bijstand van de gemeenten Groningen. Tegenover de bezuiniging die gerealiseerd is staan natuurlijk wel voor een deel uitvoeringskosten van de GKB. Het resterende deel van de gerealiseerde bezuinigingen zorgt ervoor dat het tekort op de bijzondere bijstand is verminderd. Andere voorzieningen voor minima vanuit de bijzondere bijstand staan daardoor minder onder druk.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

Aaldert van Lingen

 

 

Directeur Inkomensdienstverlening

gemeente Groningen