Aan: het college van B&W van  de gemeente Groningen

T.a.v. mevrouw I. Jongman

Groningen, 11 november 2019

Betreft: Zorgen over aantasting privacy van de minima die een herindicatie Huishoudelijke Hulp krijgen

Geacht college, geachte mevrouw Jongman,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Tot vorig maakten (vrijwel) alleen de minima in Groningen gebruik van de Wmo-voorziening . Hetgeen naar verwachting het komend jaar zeker ook het geval zal zijn.

De Cliëntenraad Werk en Inkomen heeft, als een door het college aangesteld adviesorgaan, met het minimabeleid in haar portefeuille, het aan u gerichte schrijven van de FNV van 31 oktober ontvangen. We hebben de brief besproken op onze plenaire vergadering van woensdag 6 november.

Wij delen met de FNV, haar grote zorg over de aantasting van de privacy van de minima die geherindiceerd worden om in aanmerking te blijven komen voor Huishoudelijke Hulp.

Het feit dat niet de Wmo-consulent, die gebonden is aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Privacy protocol van de gemeente Groningen, maar aan derden (de huishoudelijke hulpen) wordt opgedragen om namens de gemeente  hun cliënten vertrouwelijke gegevens te laten afnemen, achten wij onwenselijk. En helemaal als de huishoudelijke hulpen vervolgens de vertrouwelijke gegevens eerst ook nog eerst aan hun werkgever moeten overhandigen en zij  die vervolgens bij het WIJ-team inleveren.

Wij beschouwen deze wijze van handelen in naam van de gemeente Groningen in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Privacy protocol van de gemeente Groningen.

Graag vernemen we uw reactie.

Met vriendelijke groet

Hans Alderkamp

Voorzitter a.i. Cliëntenraad Werk en Inkomen

 Cc:

Raadscommissie Onderwijs & Welzijn

Aaldert van Lingen (directiecontact voor de CR)

De ASD-en  Haren en Ten Boer

Stadadviseert