Aan: het college van B&W van  de gemeente Groningen

T.a.v. de heer M. Gijsbertsen

Groningen, 11 november 2019

Betreft: Verzoek om uitstel invoering Stadjerspas in Haren ter vervanging Participatiefonds

 

Geacht college, geachte meneer Gijsbertsen,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Op 15 oktober 2019 was de Cliëntenraad aanwezig bij de bijeenkomst in de Bibliotheek van Haren waar door de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst over de Stadjerspas, als vervanger van het Participatiefonds Haren, werd georganiseerd. Tot grote verbazing van de aanwezigen, kregen ze te horen dat deze wijziging al per 1-1-2020 in Haren zou worden ingevoerd.

Wij verzoeken u om deze beleidswijze met een jaar uit te stellen en onderschrijven daarbij de zorgen die de Werkgroep Armoedebestrijding in hun brief van 1 november aan u hebben kenbaar gemaakt. De adviesraden die betrokken zijn bij het minimabeleid in de gemeente Groningen hebben al meerdere malen bij het college aangedrongen om geen overhaast harmonisatiebeleid door te voeren en een gedegen overleg met de raden te voeren. Helaas heeft het college hier maar ten dele gehoor aan gegeven.  Zeker bij de harmonisering van de Stadjerspas is sprake van een onzorgvuldige beleidskeuze, waardoor de minima in de voormalige gemeente Haren ( dreigen te )worden gedupeerd.

Wij hebben de volgende argumenten om de invoering van de Stadjerspas in Haren ui te stellen:

  1. De minima uit de voormalige gemeente Haren zijn tot op heden nog niet geïnformeerd over de ophanden zijnde beleidswijzing.
  2. Er is bij de Cliëntenraad en de inwoners van de voormalige gemeente Haren nog geen communicatieplan en concrete invulling van het armoedebeleid ingaande 1 januari 2020 bekend.
  3. Veel minima zijn er op ingesteld dat zij in januari gaten van hoog opgelopen kosten te kunnen dekken via het Participatiefonds. Hetgeen ze niet kunnen met de Stadjerspas.
  4. Op 15 oktober was er nog geen enkele korting via de Stadjerspas in het gebied van de voormalige gemeente Haren geregeld en we betwijfelen zeer dat op korte termijn voor de betreffende minima op 1 januari 2020 een uitgebalanceerd aanbod voor handen zal zijn.

 

Graag vernemen we uw reactie

 

De Cliëntenraad Werk & Inkomen

Hans Alderkamp (interim-voorzitter)

Cc:

Raadscommissie Werk en Inkomen

Aaldert van Lingen (directiecontact voor de CR)

De ASD-en  Haren en Ten Boer

Stadadviseert

Werkgroep Armoedesignalering Haren