Aan: het college van B&W van  de gemeente Groningen

T.a.v. mevrouw C. Bloemhoff

Groningen, 8 november 2019

Betreft: Relatie Ontwikkelhuis/Werkprogramma en re-integratie(instrumenten)

Geacht college, geachte mevrouw Bloemhoff,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In de afgelopen maanden is er door betrokken ambtenaren met de Cliëntenraad (CR) gesproken over de (concept)plannen voor de verdere ontwikkeling van de Participatiebanen, de komst van de Basisbanen en de omzetting van Flextensie in Schakelkans. Drie instrumenten die zijn gepresenteerd als zijnde projecten in het kader van het nog uit te werken ‘raamwerk’ Ontwikkelhuis en Werkprogramma. Over dat Ontwikkelhuis en Werkprogramma staat in die projectplannen vermeld dat die later worden toegelicht. Ook de informatie die de CR tot nu toe hierover heeft ontvangen, laat niet zien hoe e.e.a. wordt vormgegeven.

Dat leidt ertoe dat wij ons bij elk project alleen maar kunnen afvragen hoe we dit instrument afzonderlijk beoordelen zonder de context van het raamwerk. We begrijpen het enthousiasme en kunnen ook wel begrip hebben voor de snelheid waarmee de gemeente hiermee aan de slag wil, maar het zorgt ook voor verwarring.

Wij vinden dat je pas na het vaststellen van dat raamwerk goed kan beoordelen of de bestaande middelen c.q. instrumenten daar het best bij passen om het doel te bereiken.

Nu de omgekeerde weg wordt bewandeld, wekt het de schijn dat vooral het Werkprogramma de inhoudelijke paraplu gaat worden van de bestaande instrumenten; een nieuwe naam voor de bestaande praktijk, oude wijn in nieuwe zakken. Gezien de ambities, ook verwoord in het collegeakkoord, is dat laatste vast niet de bedoeling maar is er wel degelijk sprake van een nieuwe zienswijze waarop het college kijkt naar het Ontwikkelhuis en het Werkprogramma.

De verwijzing naar nadere informatie over dat Ontwikkelhuis en Werkprogramma bij de onderbouwing voor de genoemde instrumenten, is naar onze mening dan ook onvoldoende om als Cliëntenraad een uitgebalanceerde inbreng te hebben .

Graag vernemen we uw reactie.

De Cliëntenraad Werk & Inkomen

Hans Alderkamp (interim-voorzitter)

Cc:

Raadscommissie Werk en Inkomen

Aaldert van Lingen (directiecontact voor de CR)