Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen
T.a.v.: Mevrouw I. Diks
Datum: 5 juli 2021
Ons kenmerk: CRB 2021-02

Onderwerp: Brief aangaande het door het college van B&W niet nakomen van het vragen van adviezen aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen

Geacht college, geachte mevrouw Diks,
We zijn dit jaar van start gegaan met een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad Groningen.
In de Verordening staat nu ook expliciet dat de Cliëntenraad (CR) naast Werk, Inkomen en Maatschappelijke Participatie ook gaat over Schuldhulpverlening en het Armoede- en Minimabeleid.
We begrijpen dat het vanwege die, hoewel formele, uitbreiding wellicht voor het college wennen is om de CR op de nieuwe, gepaste, wijze om advies te vragen.
De CR constateert dat in de afgelopen maanden drie zaken hebben voorgedaan waarin de CR van mening is dat het college de Verordening niet juist heeft toegepast. Drie zaken waarbij de CR naar onze mening onterecht niet om advies is gevraagd.
We vinden het – ook in het kader van verduidelijking van de Verordening – van belang dat de CR op korte termijn een reactie van het college krijgt op onderstaande zaken.
1. Ons advies over “Toekomstige opzet van de huishoudelijke hulp” d.d. 12-04-2021
Op 20-04-2021 hebben we de volgende reactie van mevrouw Jongman mogen ontvangen op ons advies: “Bij de harmonisatie van de adviesraden n.a.v. de gemeentelijke herindeling is gekozen voor het handhaven van de cliëntenraad werk & inkomen naast de ASDG. Om die reden is intern gemeentelijk de oorspronkelijke werkwijze hieromtrent in stand gebleven. Daarbij is
afgesproken dat beide raden contact zoeken met elkaar als dat nodig of gewenst is.
Bij onderwerpen betreffende de Wmo raadplegen we als college de ASDG. Ook bij de toekomst van de huishoudelijke hulp hebben we dat gedaan. Bij de Wmo gaat het om kwetsbare inwoners die soms, maar zeker niet uitsluitend, behoren tot de minima in onze gemeente. Voor onderwerpen, die hen betreffen, geeft de Cliëntenraad immers gevraagd en ongevraagd advies. Rekening houdend met de bovenstaande afspraak en uw betrokkenheid bij dit thema raden wij u aan om in overleg te gaan met de ADSG over de betrokkenheid van de cliëntenraad bij het verdere traject m.b.t. de huishoudelijke hulp.”
Voor de invoering van het abonnementstarief waren alle circa 3.000 mensen, die door hun beperkingen aangewezen waren op huishoudelijke hulp, minima. Voor de harmonisatie heeft de CR dan ook steeds op dit onderwerp geadviseerd. Nu na de harmonisatie beide raden afzonderlijk 2 bestaan, is het aan beide raden of ze samen dan wel apart willen adviseren; een keuze door het college om één van beide uit te sluiten van zelfstandige advisering, staat haaks op de praktijk van de afgelopen jaren.
Overigens hebben we de indruk dat de meeste van deze minima nog steeds genoodzaakt zijn om gebruik te maken van de voorziening voor huishoudelijke hulp. Ook verwachten we van het college dat de betrokkenheid van de CR in erkent wordt.
Zowel ASDG als de Cliëntenraad zitten vanwege de langdurige discussie en onzekerheid rond de harmonisatie aan het begin van een nieuwe (opstart)fase. Het zou het college sieren als ze – zeker in deze fase – beide raden om advies zouden vragen om vanuit verschillende invalshoeken reactie te krijgen.
2. “Evaluatie gemeente Groningen 5 jaar na de decentralisaties. Versie 11 juni 2021”
Via de gemeentesite vernemen wij dat het college een evaluatie van 5 jaar na decentralisaties (in het sociaal domein) op 15 juni heeft besproken met de gemeenteraad. Wij vragen ons af op welke gronden het college besloten heeft om een evaluatie over 5 jaar decentralisatie in het sociaal domein, waaronder de Participatiewet, aan de raad voor te leggen en te publiceren, zonder eerst de Cliëntenraad te raadplegen conform de verordening Cliëntenraad Groningen 2021 artikel 13. B aangaande evaluatie van beleid .
3. De behandeling van de “conceptverordening inburgering”
De Cliëntenraad is in overleg met de gemeente over “Beleidskader voor de nieuwe wet inburgering in Groningen, 2022-2025“. We hebben inmiddels ook de “concept verordeninginburgering” ontvangen.
Wij willen graag weten op welke gronden het college van mening is dat de Cliëntenraad niet officieel om advies gevraagd hoeft te worden? Het gaat hierbij om vergaande consequenties voor de doelgroep, die vrijwel geheel is aangewezen op bijstand vanuit de Participatiewet. Voor hun inburgering worden middelen en projecten vanuit de Participatiewet ingezet. In de
conceptverordening is zelfs sprake van sancties vanuit de Participatiewet.
In afwachting van uw schriftelijke reactie,

Met vriendelijke groet,
Rita Warmerdam
Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen
Postadres: Cliëntenraad Werk en Inkomen, t.a.v mw. E. Bonnema (afd. BB/CAS)
Postbus 584, 9700 AN Groningen
Mail: info@clientenraadgroningen.nl
I.a.a.
De gemeenteraad
De vakdirecteur Aaldert van Linge