1
Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen
Gemeenteraad van Groningen
T.a.v.: Mevrouw I. Diks

Datum: 7 januari 2022
Ons kenmerk: CRB: 2022-01

Onderwerp: Brandbrief over het niet betrekken van de Cliëntenraad bij het armoedebeleid

Brandbrief

Waarom wordt de Clientenraad door het College niet betrokken bij het armoedebeleid?

Geacht college en geachte gemeenteraadsleden,

De Cliëntenraad Werk en Inkomen is vanaf de eerste ontwikkeling van het armoedebeleid Toekomst met perspectief in 2019 hier niet betrokken. Bij sommige nieuwe stappen in de ontwikkeling van het armoedebeleid mogen wij ten hoogste nakaarten.
Afgelopen jaren staat bij elk overleg met de wethouder, namens het college, dit probleem op de agenda. Wij krijgen dan telkens de toezegging dat de Cliëntenraad in het vervolg in een vroeg stadium betrokken zal worden bij de doorontwikkeling van Toekomst met perspectief. Echter, tot nu toe zonder resultaat.
De oude Cliëntenraad heeft vanuit deze ervaring er op aangedrongen dat in de nieuwe verordening Cliëntenraad Groningen 2021 expliciet vermeld wordt dat het armoede- en minimabeleid een integraal onderdeel is van het takenpakket van de Clientenraad en als zodanig door het college geraadpleegd dient te worden. Inmiddels hebben we afgelopen twee maal met de huidige wethouder namens het college hierover gesproken. Wederom zonder enig resultaat.
Na eigen speurwerk kwamen we de volgende berichtgeving over het armoedebeleid tegen:
Via de website van de gemeente hebben we kennis moeten nemen van de collegebrief “Stand van zaken Toekomst met Perspectief: naar een volgende stap” van 3 november 2021 aan de gemeenteraad. Vanuit deze brief hebben we kunnen vernemen dat het college volop met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties actief is om het armoedebeleid verder te
ontwikkelen. Weer zonder de Cliëntenraad, het per verordening door de gemeenteraad ingestelde beleid- en ervaringsdeskundigen orgaan.
In Nieuwsbrief Toekomst met Perspectiefnummer 3 van december 2021 vinden we een update over SIEX.

Wethouder Diks laat daarin weten dat ze “Sinds de bijeenkomst (van 5 november) samen met veel mensen hard aan het werk is om de SIEX verder vorm te geven. Hierover gaan we graag met u in gesprek op 28 februari tijdens ‘Droom Groots’ in het Forum Groningen. Binnenkort ontvangt u hier
meer informatie over, maar zet 28 februari alstublieft alvast in uw agenda! Uiteraard onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen.” Tot zover de wethouder.
We willen van het college en de gemeenteraad gaarne vernemen hoe zij de rol van de Cliëntenraad bij de ontwikkeling van het armoedebeleid zien in relatie tot de verordening Clientenraad Groningen 2021, waarin expliciet vermeld staat dat de Clientenraad betrokken moet worden bij beleidsontwikkelingen en evaluaties.

Met vriendelijke groet,
Rita Warmerdam
Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen