Beste meneer Alderkamp,
Hartelijk dank voor uw signaal. Gister heb ik onderstaande reactie naar de werkgroep Armoedebestrijding gestuurd.

Er is twee maal in oktober een inloopcafé geweest in het Forum in Haren, waarbij verteld is hoe het nieuwe armoedebeleid tot stand komt en uitleg over de Stadjerspas en andere minimaregelingen is gegeven. We erkennen dat het harmonisatieproces een lastig proces is. Wij willen u erop attenderen dat de Stadspas niet één op één het Participatiefonds vervangt, naast de Stadjerspas zijn er allerlei andere voorzieningen waar mensen met een minimum inkomen gebruik van kunnen maken. De harmonisatie daarvan is nog lang niet afgesloten, maar we doen dat zo zorgvuldig mogelijk. De Stadjerspas is dus onderdeel van het totale pakket aan voorzieningen voor minima in de hele gemeente.
Vorige week is het ontwikkelplan Toekomst met Perspectief (TmP) unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. In het voorbereidingsproces zijn alle adviesraden betrokken geweest en hebben we ook (beleids)medewerkers van de
oude gemeente Haren betrokken. Missie van TmP is het doorbreken van generatiearmoede en de nadruk ligt op structurele interventies. Voor verlichtende voorzieningen blijft ruimte, maar op andere manieren. We willen bijvoorbeeld meer de samenleving betrekken. Voor meer informatie verwijzen we u naar het bijgevoegde ontwikkelplan Toekomst met Perspectief.
Bij de totstandkoming van TmP en bij de uitwerking ervan werken we met een gemêleerd platform van ervaringsdeskundigen. Als u mensen uit de doelgroep generatiearmoede uit de voormalige gemeente Haren kent die hierbij willen
aansluiten, dan horen wij dat graag. Samen met hen werken we bijvoorbeeld de communicatie naar de doelgroep uit.
De concrete wijzigingen per 1 januari 2020 hebben een grotere urgentie. Het ontwikkelplan is pas eind oktober vastgesteld en nu kunnen wij pas instellingen contracteren die voorzieningen voor 2020 inzetten. We realiseren ons dat het voor betrokken inwoners veel onzekerheid geeft. Bij het harmoniseren van het Participatiefonds per 1 januari 2020 houden we hier ook rekening mee. We dragen zorg voor een soepele overgang zodat mensen niet tussen wal en schip vallen. We stemmen dit af met de beleidsmedewerker Grieteke van Weerden. Zij houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.
We hopen dat u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd bent. We krijgen graag van u op korte termijn namen van mensen die wij kunnen betrekken bij het proces met de ervaringsdeskundigen. Zij kunnen zich aanmelden via
toekomstmetperspectief@groningen.nl.

Ik ga er vanuit dat u met bovenstaande voldoende geïnformeerd bent.

Met vriendelijke groet,

Mattias Gijsbertsen
wethouder gemeente Groningen