De CR wil het college verzoeken de collectieve Menzis Garantverzorgd verzekering en de compensatie regeling voor chronisch zieken in 2016 aan te passen. Wij vragen ons af waarom de gemeente Groningen geen hogere kortingen bedingt bij het afsluiten van een collectieve verzekering bij Menzis voor de minima en de chronisch zieken in het bijzonder? Tevens wordt in tegenstelling tot diverse andere gemeenten het verplicht eigen risico door de gemeente Groningen niet vergoed vanuit de duurste aanvullende verzekering. Dit wordt ook niet op een andere wijze vergoed.

Om in Groningen in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming chronisch zieken van € 260 stelt de gemeente de voorwaarde om de Garant verzorgd 3 af te sluiten. Door deze voorwaarde (garantverzorgd 3, premie € 499,80) valt de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten weg en komen mensen die meerkosten maken, o.a. door het wegvallen van de CER (compensatie eigen risico) en de Wtcg (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming. Tenzij men garantverzorgd 3 afsluit en daardoor kosten maakt die hoger zijn dan de tegemoetkoming. Dit terwijl het juist de achterliggende gedachte bij het stoppen met de CER en Wtcg was om, via de gemeente, maatwerk te leveren zodat de tegemoetkoming daadwerkelijk terecht komt bij mensen die extra kosten maken.

Voor grote groepen chronisch zieken en mensen met beperkingen wegen de meerkosten die deze aanvullende Garantverzorgd 3 verzekering kost – € 499,80 – niet op tegen de beperkte vergoedingen die er tegenover staan.
Menzis heeft de afgelopen jaren vergoedingen voor bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten juist volledig geschrapt en/of versobert.

Menzis heeft als gevolg van de afschaffing van de Wtcg en de CER extra voorzieningen opgenomen in de Garantverzorgd 3 polis van 2015 ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten. Uit de polis blijkt echter dat deze extra voorzieningen zeer beperkt zijn en alleen voor specifieke doelgroepen. Daarnaast heeft Menzis vergoedingen juist geschrapt of beperkt en blijken veel van deze ‘extra voorzieningen’ ook vergoed te worden middels een niet collectieve aanvullende verzekering van Menzis.

De GarantVerzorgd polis 2015 is misleidend aangaande de vergoeding van het eigen risico. In de polis wordt gesuggereerd dat het verplicht eigen risico vergoed wordt. Dit klopt niet. Niet het eigen risico maar de zorg kosten die onder dit eigen risico vallen worden vergoed. Maar die worden echter al vergoed aangezien ze onder de basisverzekering vallen. Het eigen risico, € 375, wordt echter niet vergoed en door Menzis in rekening gebracht.

Advies:
De Cliëntenraad adviseert het College om voor de minima in Groningen betere voorwaarden voor een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten en duidelijke en toereikende compensatieregeling voor chronisch zieken in 2016 in te voeren. Tevens adviseert de Clientenraad om duidelijk te communiceren met de betrokken minima over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten

John Wind
(Voorzitter Clientenraad Groningen)

I.a.a. de gemeenteraad van Groningen en Hans Julsing

 

bijlage volgt nog