Op 10 december 2021 heeft het kabinet aangekondigd huishoudens met lagere
inkomens extra te willen compenseren voor de stijgende energieprijzen. Naast de € 400,- korting via een verlaging van de energiebelasting komen huishoudens met inkomens op of rondom het sociaal minimum in aanmerking voor € 200,-. Het kabinet heeft bekend gemaakt deze toeslag generiek via categoriale bijstand door gemeenten uit te laten betalen. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet nodig waar we nu al enkele weken op zitten te wachten. Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor spoedadvies bij de Raad van State.

In aanvulling hierop is eind vorige week bekend geworden dat het Rijk het richtbedrag van deze aangekondigde energietoeslag naar boven zal gaan bijstellen. De situatie in Oekraïne en de oplopende prijzen maken dat het eerder genoemde richtbedrag voor veel huishoudens niet voldoende zal zijn.

Aangezien we ook in Groningen steeds meer signalen krijgen van inwoners die in de problemen komen door de stijgende energielasten, willen we niet langer wachten en vooruit lopen op deze aankomende wetgeving. Daarom willen we de groep bijstandsgerechtigden waarvan we sowieso weten dat ze in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag en die energielasten hebben, het bedrag van € 200,- alvast als voorschot gaan uitbetalen. Zij hoeven verder geen aanvraag in te dienen.

De kosten voor verstrekking het voorschot van de energietoeslag aan de groep
bijstandsgerechtigden waarvan we sowieso weten dat ze in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag komt uit op circa 1,9 miljoen euro. Deze kosten willen we dekken vanuit de extra rijksmiddelen die we hiervoor verwachten vanuit de meicirculaire 2022. Op basis van de huidige verdeelsleutels voor bijzondere bijstand en het richtbedrag van € 200,- verwachten we een rijksbijdrage van circa 4,5 miljoen euro. Het ligt in de verwachting dat dit bedrag zal worden verhoogd aangezien het Kabinet het bedrag voor de eenmalige energietoeslag naar boven gaat bijstellen.
Gezien de omstandigheden kiezen we er voor nu al over te gaan tot uitbetaling van een deel van dit budget, de formele beschikbaarstelling van het budget leggen we aan uw raad voor via het raadsvoorstel over de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Mocht  het definitieve budget afwijken van onze inschatting komen we bij uw raad terug hoe we hier mee om willen gaan.

Ten slotte informeren wij u ook dat wij inmiddels bezig zijn met de voorbereidingen voor het opstellen van beleidsregels zodat we de andere groepen huishoudens die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag, snel kunnen bedienen zodra het wettelijke traject is afgerond. Mensen die niet voor deze regeling in aanmerking komen of die ondanks de energietoeslag en de overige maatregelen nog steeds financiële problemen ervaren, kunnen een beroep doen voor een maatwerkoplossing via de individuele bijzondere bijstand. Onlangs heeft uw gemeenteraad een deel van
de TONK-gelden hiervoor beschikbaar gesteld.