Geachte leden van de Cliëntenraad,
In uw brief van 3 februari jl. vraagt u aandacht voor de problematiek van de
energiearmoede.
U verwijst hierbij naar de gemeente Utrecht waar een speciaal telefoonnummer in het leven is geroepen voor mensen die te maken krijgen met problemen vanwege een hogere energierekening, al dan niet veroorzaakt door variabele tarieven of problemen rondom een mogelijk faillissement van de huidige energieleverancier.

Het actuele probleem van de energiearmoede staat hoog op de agenda. Landelijk worden er de nodige maatregelen uitgewerkt (oa de € 200 maatregel voor minima, diverse maatregelen op gebied van energiebesparing, verlaging energiebelasting), maar ook lokaal heeft het onze volle aandacht.

Binnen de gemeente als geheel en de afdeling inkomensdienstverlening (inclusief de GKB) is vooruitlopend op landelijke maatregelen al nagedacht over mogelijke (tijdelijke) oplossingen om te voorkomen dat mensen onnodig hard geraakt worden door plotseling gestegen energielasten. Op het moment dat inwoners zich melden wordt er altijd gezocht naar maatwerkoplossingen. In uiterste gevallen bestaat er ook nu al de mogelijkheid om de bijstandsnorm tijdelijk te verhogen als de kosten zo stijgen dat deze niet meer toereikend is. Ook kunnen WIJ medewerkers als mensen zich melden beoordelen of een beroep kan worden gedaan op bijvoorbeeld het maatwerkbudget.
Daarnaast kan altijd advies worden gevraagd bij de GKB om te helpen bij het vinden van oplossingen. Uit navraag binnen de verschillende afdelingen blijkt dat er op dit moment nog maar enkele gevallen bekend zijn waarin dit noodzakelijk is gebleken.

Het instellen van een speciaal meldpunt/telefoonnummer zoals in Utrecht, heeft op dit moment niet onze voorkeur. De centrale ingang voor alle contact met de
gemeente is telefoonnummer 14(050).

Naar aanleiding van het door u afgegeven signaal hebben wij nogmaals de aandacht gevestigd op dit onderwerp bij de medewerkers van het KCC waar alle telefoontjes binnen komen. Daarnaast hebben we de WIJ teams gevraagd om in hun contacten met bezoekers en cliënten extra aandacht te hebben voor het voorkomen van energiearmoede door hen nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheden of regelingen, die er voor hen openstaan.

Ook als de Cliëntenraad zelf signalen ontvangt van mensen die in de problemen dreigen te komen, worden wij hiervan graag op de hoogte gesteld, zodat we direct actie kunnen ondernemen.

Het onderwerp heeft ondertussen volop onze aandacht; we blijven nadenken over lokale oplossingen binnen de wettelijke kaders en in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Met vriendelijk groet,
Aaldert van Lingen
Directeur Inkomensdienstverlening