Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen
T.a.v.: Mevrouw C. Bloemhoff en mevrouw I. Diks
Datum: 29-10-2021
Ons kenmerk: CRA 2021-10
Betreft: Advies Subsidieregeling voormalige vergoeding ouderbijdrage schoolfonds

Geacht college, geachte mevrouw Bloemhoff en geachte mevrouw Diks,

Tot en met schooljaar 2020/2021 kende de gemeente de Beleidsregels vergoeding ouderbijdrage Schoolfonds (VOS) op basis waarvan ouders met een minimum inkomen een vergoeding konden krijgen voor de betaling van de vrijwillige eigen bijdrage. Nieuwe wetgeving heeft bepaald dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage door de ouder niet wordt of kan worden betaald. Op basis van deze ontwikkeling stelt het college voor de VOS in te trekken, zodat individuele ouderaanvragen niet meer mogelijk en noodzakelijk zijn.
Naar de mening van de Cliëntenraad is het een goede zaak dat het college anticipeert op deze ontwikkeling. De inzet van het college om haar bestaande minimabeleid ten aanzien van de ouderbijdrage te continueren ervaren we dan ook als positief. Zeker ook de aan het voorstel verbonden ontlasting van de ouders met een minimum inkomen, door de aanvraag van de vergoeding hun uit handen te nemen.
In de ons voorliggende Nadere regels ontbreken in de subsidievoorwaarden naar onze mening een
verantwoording van de inzet van de subsidiegelden. Het gaat hier om middelen uit het minimabeleid.
De Cliëntenraad verneemt graag op welke wijze het college wil toetsen dat de ingezette middelen daadwerkelijk bij de minima terecht komen.
De Cliëntenraad kan positief instemmen met de Subsidieregeling voormalige vergoeding ouderbijdrage schoolfonds. De Cliëntenraad verwacht daarbij dat in de Nadere regels de bij deze subsidie ingezette middelen voor de minima worden geoormerkt.

In afwachting van een schriftelijke reactie,
Met vriendelijke groet,
Rita Warmerdam
Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen