Aan: College van burgemeester en wethouders van Groningen
T.a.v.: Mevrouw I. Diks
Datum: 09-12-2021

Ons kenmerk: CRA 2021-11

Betreft: Advies over de Evaluatie beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand

Geacht college, geachte mevrouw Diks,

De Cliëntenraad heeft met haar advies aan het college aangaande het beleid
beschermingsbewind en bijzondere bijstand van 15 september 2017 ingestemd om het beschermingsbewind in de toekomst zoveel mogelijk door de gemeente te laten uitvoeren.
Hierbij heeft de Cliëntenraad toentertijd geadviseerd dat:
“De Clientenraad kan zich vinden in dit streven om op deze manier kosten te besparen op deze uitgavenpost en gaat ervan uit dat deze besparing niet wegbezuinigd wordt, maar ten goede komt aan andere bestedingen voor de bijzondere bijstand.”
De Cliëntenraad ziet aan de hand van de evaluatie beschermingsbewind en bijzondere bijstand dat de beleidsvoornemens uit 2017 goed hebben uitgepakt. Wij zien dit dan ook als een positieve ontwikkeling.
De evaluatie roept bij ons wel enkele vragen op:
1. Voordat er bij schuldenproblematiek het middel van bewind wordt toegepast moet er eerst een poging gedaan zijn om de schulden via het minnelijk traject op te lossen.
Wat voor ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden op het terrein van de
hulpverlening in het minnelijk traject.
Is de daling van de instroom bij schuldenbewind hierdoor mede te verklaren?
2. Waarom kan er met de bewindvoerders geen afspraak gemaakt worden dat ze wel cliënten uit de minimagroep mogen aannemen, waarbij de rekening naar de gemeente gaat tegen een vastgesteld tarief?
3. Klopt het dat de bewindvoering door de gemeente gratis is, of moeten de mensen die gebruik maken van de gemeentelijke bewindvoering een maandelijkse bijdrage betalen?
4. Wat gebeurt er met de gelden uit de bijzondere bijstand die vrijkomen door het overhevelen van de bewindvoering van particulieren naar de gemeente?
Worden deze gelden elders ingezet voor de bijzondere bijstand?
Zijn deze gelden geoormerkt?
Op basis van het huidig gevoerde beleid en het evaluatierapport over beschermingsbewind en bijzondere bijstand adviseren we het college het volgende:
– Voortzetting van het huidig gevoerde beleid beschermingsbewind en bijzondere bijstand
– De besparingen op de uitgavenpost beschermingsbewind en bijzondere bijstand moeten ten goede komen aan andere bestedingen voor de bijzondere bijstand.

In afwachting van uw schriftelijke antwoord,
Met vriendelijke groet,
Rita Warmerdam
Voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen
I.a.a.
De gemeenteraad van Groningen
Aaldert van Lingen