Op 2 november j.l. (en een aanvulling op 5 november j.l.) heeft de Cliëntenraad de concept stukken over de ‘stand van zaken armoedebeleid 2015 en voorstel voor accenten 2016’ van de beleidsmedewerkers ontvangen. Op 6 november j.l. hebben de beleidsmedewerkers een toelichting gegeven op deze stukken. In de definitieve regeling is één opmerking van de Cliëntenraad opgenomen met betrekking tot de Stadjerspas. In de bovenstaande notitie zijn heel veel zaken opgenomen. De armoedeprojecten zijn een veelvoud aan projecten en zijn te divers om, in deze reactie, overal op in te gaan.
De Cliëntenraad heeft, na interne bespreking, wel een aantal adviezen en opmerkingen:

Advies:
1. Onderzoek welke projecten nu daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van de armoede.
2. Onderzoek welk deel van het beschikbare budget daadwerkelijk terecht komt bij de mensen in armoede
3. Zet beschikbare budgetten op een andere manier in
4. Leg de accenten voor 2016 voor een deel anders.

De Cliëntenraad gaat ervan uit u met dit advies van dienst te zijn en gaat graag verder met u in gesprek om de adviezen verder uit te werken.

Met vriendelijke groet,

John Wind
(Voorzitter Cliëntenraad Groningen)

Advies Cliëntenraad aangaande de stad van zaken armoedebeleid 2015 en accenten voor 2016