Wat is de Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een officieel orgaan van de gemeente Groningen. De Cliëntenraad kan het College van Burgemeester en Wethouders van advies dienen op het hele terrein van de Participatiewet.

De instelling van de Cliëntenraad is geregeld in een gemeentelijke verordening (zie Reglementen).

Het College is verplicht om aan de Gemeenteraad te melden wat zij met de adviezen van de Cliëntenraad doet.

Hoewel de Cliëntenraad door de gemeente is ingesteld, is ze volstrekt onafhankelijk. De Cliëntenraad is ook geen verantwoording schuldig aan de gemeente.

De hoofdtaak

De hoofdtaak van de Cliëntenraad is het geven van adviezen.

De Cliëntenraad kan door het College gevraagd worden om een reactie te geven op een voorgenomen besluit, maar de Cliëntenraad kan ook ongevraagd adviezen geven.

Onder het tabblad ‘Adviezen’ zijn de uitgebrachte adviezen te vinden.

Om tot een goed advies te komen, bepaalt de Cliëntenraad zelf met wie ze wil overleggen. In steeds meer gevallen wordt de Cliëntenraad al in een vroeg stadium van beleid door de gemeente (ambtenaren) benaderd, wordt de mening van de Cliëntenraad al gepolst.

Samenstelling en Ondersteuning

De Cliëntenraad bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 15 leden plus de voorzitter.
De vergaderingen van de Cliëntenraad worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter (Ali Houkes) is wel lid van de Cliëntenraad, maar heeft geen stemrecht.
Daarnaast is er ambtelijke ondersteuning voor secretariaatszaken. De ambtelijk ondersteuner (Ries Arentze) is geen lid en heeft geen stemrecht.

Leden worden voor een periode van 3 jaar benoemd en kunnen daarna maximaal 2 jaar worden herbenoemd. In uitzonderlijke gevallen kan een tweede herbenoeming voor weer twee jaar plaatsvinden.

De leden worden op de volgende pagina voorgesteld