Pagina selecteren

John Veldman

Duizenden banen voor werkzoekenden met arbeidsbeperking

Van gic.nl van 23 februari 2018 Het aantal banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking is tussen 2013 en 2017 in onze arbeidsmarktregio toegenomen tot een record van 3044. Hiermee realiseren Groningen en Noord-Drenthe veruit de meeste afspraakbanen van heel Nederland. Dat meldt de gemeente Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is zeer tevreden met dit resultaat. In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben de sociaal partners en de overheid afgesproken zich extra in te zetten om 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidshandicap. In 2017 moesten dat er landelijk 33.000 zijn, waarvan 1500 in onze arbeidsmarktregio. Werkgevers in Groningen en Noord-Drenthe hebben dus samen al twee keer zoveel mensen werk geboden dan het streefcijfer. De extra aandacht vanuit sociale partners en het samenwerkingsverband Werk in Zicht hebben hier aan bijgedragen. Er zijn extra regelingen in het leven geroepen, waardoor de werkgevers worden ontlast en financieel gecompenseerd. Evenementen zoals afspraaklunches leveren goede resultaten op. Hier ontmoeten werkgevers en werkzoekenden elkaar op informele wijze. Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe: “Ik ben ontzettend trots dat er meer dan 3000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn gerealiseerd in onze arbeidsmarktregio. Deze banen zijn hard nodig om iedereen mee te laten doen, ook voor diegenen waarvoor meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Het grootste compliment is aan de werkgevers...

Lees verder

Gemeenteraad akkoord met voorstel om kosten bijzondere bijstand bij bewindvoering te verlagen.

De gemeenteraad is op 21 februari 2018 akkoord gegaan met de voorstellen van B&W om op de kosten voor bijzondere bijstand te bezuinigen door zelf – via de Groninger Kredietbank – de bewindvoering te gaan doen. Na een overgangstermijn van 3 jaar zullen op een enkele uitzondering na, cliënten die dan nog gebruik maken van de diensten van commerciële bewindvoerders, daarvoor geen bijzondere bijstand meer ontvangen. De Cliëntenraad heeft in de raadscommissie van 14 februari jl. in grote lijnen haar instemming met de plannen betuigd. De inspraakreactie is door een technische storing niet terug te zien in de opname van dat debat, maar is hier al eerder geplaatst (zie de rubriek adviezen). Het debat in de raadscommissie is nog te zien: https://groningen.raadsinformatie.nl/vergadering/453260/Gecombineerde%20commissie%20Werk%20en%20Inkomen%20_%20Beheer%20en%20Verkeer%2014-02-2018 Het debat in de gemeenteraad: https://groningen.raadsinformatie.nl/vergadering/453265/gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2021-02-2018...

Lees verder

Nick Huls: ‘Schuldhulpverlening: Tijd voor een nieuwe ronde’

Van volkskrant.nl van 16 februari 2018 180 graden met rechtssocioloog Nick Huls Rechtssocioloog Nick Huls veranderde van mening over schulden aflossen. Oude standpunt Wie schulden maakt, moet die tot de laatste cent terug betalen. Ook al betekent het dat je een leven lang bezig bent met aflossen. Lukt het niet crediteuren te betalen dan mogen zij beslag leggen op al je bezittingen. Zo staat het in de wet, leerde ik als rechtenstudent in Utrecht. Een wet uit 1898, die in hoog aanzien stond bij juristen. Dat leek ook logisch: wie schulden maakt moet boeten. In een calvinistisch land als Nederland staat de wet aan de kant van de schuldeisers.’ Het kantelpunt ‘Tijdens mijn studententijd in de jaren zeventig was ik vrijwilliger bij een wetswinkel: een loket waar burgers gratis juridisch advies kunnen krijgen. Er kwamen veel arme mensen met schulden en ik zag de gevolgen van deze wet. Werkloosheid, ziekte en echtscheiding, juridisch worden die niet erkend als overmacht. Bedrijven konden hun schulden laten verdwijnen in een bv, maar gewone mensen waren levenslang aansprakelijk. Het echte kantelpunt kwam voor mij in het voorjaar van 1986, toen ik in een Amerikaans handboek las dat de wetgeving in de Verenigde Staten er op is gericht om financiële problemen van burgers op te lossen en hen weer een nieuwe kans te bieden. Als ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken werd ik...

Lees verder

Inspraakreactie op Bijzondere Bijstand bij Beschermingsbewind

Op woensdag 14 februari 2018 vergaderde de gezamenlijke raadscommissie voor Werk & Inkomen en Beheer & Verkeer over het collegevoorstel om de kosten voor Bijzondere Bijstand bij Beschermingsbewind te verlagen. De Cliëntenraad heeft onderstaande reactie mondeling ingesproken. Inspraakreactie over Bijzondere Bijstand bij Beschermingsbewind Om de uitgaven voor Bijzondere Bijstand bij Beschermingsbewind te verlagen, stonden in de collegebrief van 5 juli 2017 een aantal opties die onderzocht zouden worden. Naast instemming voor een deel van de voorstellen, gingen we in ons advies specifiek in op 3 zaken: We steunden het streven om de kosten te willen verlagen door commerciële partijen ‘buiten de deur’ te houden; We zagen graag dat het draagkrachtcriterium voor vergoeding op 120% van de bijstandsnorm zou blijven; We pleitten er voor dat de bezuiniging op dit onderdeel beschikbaar zou blijven voor de Bijzondere Bijstand, en niet dat het zou terugvloeien in de gemeentekas. Op pagina 3 van het raadsvoorstel wordt op die eerste twee punten ingegaan en we zijn blij dat die beide zaken met dit voorstel gerealiseerd worden. Over het derde punt konden we in het voorstel niet direct vinden of dat gebeurt. Vandaar dat we toch benieuwd zijn of de bezuiniging beschikbaar blijft voor de bijzondere bijstand of niet. Gezien het totale beroep wat op de Bijzondere Bijstand wordt gedaan, voorziet dit in een grote behoefte, is het een veelal een noodzakelijke extra bron van...

Lees verder